Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, a także autobusy. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą właściwy starosta po złożeniu do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od dwóch do sześciu miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać dziewięciu miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd, ma obowiązek zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania. Wysokość opłaty za wycofanie pojazdu z ruchu zależy od okresu wycofania z ruchu, jednak nie może przekraczać 150 zł.