Obwieszczenie o licytacji nieruchomości komornik powinien ogłosić publicznie w budynku sądowym, w lokalu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, a także na stronie internetowej właściwego sądu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Komisja Przyjazne Państwo chce rozszerzyć katalog form, w jakich podawana jest do publicznej wiadomości informacja o licytacji komorniczej. Obwieszczenia o licytacji nieruchomości komornik będzie miał obowiązek zamieszczać także w internecie. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadza te zmiany.
Na wniosek strony i na jej koszt komornik może zarządzić ogłoszenie o licytacji w inny wskazany przez nią sposób.
Oprócz dotychczas stosowanych form obwieszczania o licytacji nieruchomości autorzy projektu nowelizacji zaproponowali dodatkowe zamieszczenie przez komornika informacji na ten temat na stronie internetowej właściwego sądu w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Gdyby zaś egzekucja dotyczyła jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych, wówczas obwieszczenie należałoby wywiesić we wszystkich sądach, na ich stronach www oraz ogłosić je w dziennikach poczytnych w okręgach tych sądów.
Szerszy dostęp do informacji o licytacji nieruchomości, zdaniem autorów, będzie miał wpływ na jej cenę. Uzyskanie wyższej ceny pozwoli szybciej zaspokoić roszczenia wierzycieli właściciela licytowanej nieruchomości, a gdyby wierzycielem był Skarb Państwa, to spowoduje również wzrost dochodów budżetowych.
Projekt nowelizacji popierają komornicy.
– Każda dodatkowa informacja o mającej się odbyć licytacji publicznej zajętej nieruchomości wpłynie na wzrost liczby osób, które w niej będą uczestniczyły – mówi komornik Iwona Karpiuk-Suchecka, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.
– Więcej informacji jest potrzebne szczególnie teraz w czasie zastoju na rynku obrotu nieruchomościami – dodaje Iwona Karpiuk-Suchecka.
Podstawa prawna
Art. 955 par. 1 i 956 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).