Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o wyborze Prezydenta RP, ordynacji wyborczej do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw, Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz o referendum ogólnokrajowym. Senacka propozycja przyznaje sołtysom prawo zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia referendum. Sołtysi na własny wniosek wejdą w skład komisji zamiast jednego z przedstawicieli komitetów wyborczych, dzięki czemu nie zostanie zwiększona liczba członków komisji. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku zadecyduje losowanie. Nowe przepisy nie będą miały jednak zastosowania do burmistrzów dzielnic Warszawy, ze względu na odmienny tryb ich powoływania. Projekt przewiduje także, że przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy nie będą mogli pełnić funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. W tym zakresie ich pozycja zostanie zrównana z pozycją członków komisji wskazanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którym już dziś ustawa zabrania pełnienia funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. Jak twierdzą autorzy projektu, członkostwo sołtysa w komisji zmobilizuje też do starannego przygotowania lokalu wyborczego, gdyż to właśnie sołtys najczęściej zawiaduje lokalem wyborczym, ma klucz do niego, dba o stan techniczny lokalu. Znajomość sołtysa z mieszkańcami przyczyni się do usprawnienia pracy komisji, a być może wpłynie na lepszą frekwencję wyborczą.

Senackim projektem zajmie się teraz Sejm.