Przedsiębiorcy nie ograniczają się do tradycyjnych metod reklamowania swoich usług lub towarów. Coraz popularniejszy staje się tzw. marketing szeptany, który polega na rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem stron internetowych czy portali społecznościowych. Jeżeli wiadomości są nieprawdziwe i zamieszczane w celu zdyskredytowania konkurencji, pomawiany przedsiębiorca może wnieść powództwo do sądu lub zgłosić ten fakt policji.

Firmę, która została niesłusznie oceniona, chroni zarówno prawo cywilne, jak i kodeks karny. Tego typu działanie możemy bowiem zaliczyć do czynów nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz. 153, nr 1503).

– Jedną z postaci czynu nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody – tłumaczy Mikołaj Hermann, prawnik z Kancelarii Jatczak i Wspólnicy.

Jak tłumaczy, informacje te mogą dotyczyć w szczególności osób kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarów, świadczonych usług, stosowanych cen czy sytuacji gospodarczej albo prawnej.

Jeżeli firma padła ofiarą tego typu czarnego marketingu, może złożyć powództwo do sądu powszechnego.

– Pokrzywdzony może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody czy zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – tłumaczy Mikołaj Hermann.

Pomawianie na forach internetowych może zostać zakwalifikowane także jako przestępstwo, o którym mowa w art. 212 par. 2 kodeksu karnego. Osoba, która za pomocą środków masowego komunikowania pomawia inną osobę, instytucję, osobę prawną o takie postępowanie, które może poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.