Rada Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który przewiduje obowiązek nagrywania rozpraw za pomocą kamer wideo. Projekt ustawy jest już po konsultacjach resortowych.

– Elektroniczna rejestracja rozprawy to najwłaściwsza droga do najdokładniejszego odtworzenia jej przebiegu. Często się zdarza, że świadek mówi do sądu, sędzia dyktuje wypowiedź świadka protokolantowi i nie zawsze to odpowiada dosłownej treści wypowiedzi świadka – mówi Teresa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Ułatwienia dla sędziów

Obecnie procedura cywilna daje możliwość nagrywania przebiegu rozprawy, ale wykorzystanie elektroniki nie jest obligatoryjne. Zakres wykorzystania kamer i magnetofonów zależy od lepszej lub gorszej organizacji sądu. Nowe przepisy mają sprawić, że sprawozdania na papierze będą sporządzane tylko do opisania zawartości nagrania. Protokolant będzie podawał w nich nazwiska uczestników rozprawy, datę i oznaczenie sądu, a także zarządzenia i orzeczenia wydane na posiedzeniu. Kopie nagrań dźwiękowych (ale bez zarejestrowanego obrazu) będą udostępniane uczestnikom postępowania. Elektronicznego protokołu nie będzie można sprostować.

Zastąpienie papierowych protokołów obrazem z kamer wpłynie znacznie na skrócenie rozpraw, bo sędzia nie będzie musiał dyktować zeznań stron i świadków protokolantowi. Ponadto zapis elektroniczny ułatwi sędziemu sporządzenie uzasadnienia. Strona będzie mogła z kolei lepiej sformułować środek odwoławczy. Urządzenia do nagrywania będą kupowane hurtowo przez sądy wyższego szczebla, np. sąd okręgowy będzie nabywał je dla kilku sądów rejonowych.