Rozprawy w postępowaniu cywilnym będą protokołowane w formie nagrania audio-wideo. Takie zmiany wprowadza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm.

Zgodnie z nowymi przepisami protokolant będzie utrwalał przebieg posiedzenia jawnego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, prezes sądu na wniosek przewodniczącego będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części nagrania. W takim przypadku transkrypcja będzie stanowić załącznik do protokołu.

Nowelizacja zakłada, że strony i uczestnicy postępowania będą mieli prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku. Będą one również dostępne dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie uzasadni. Zezwolenie do ich uzyskania wydawać będzie przewodniczący. Zgodnie z nowymi przepisami, zapis audio-wizualny nie będzie mógł podlegać sprostowaniu.

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk protokolant będzie musiał opatrzyć podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację jego osoby oraz rozpoznawalność późniejszych zmian protokołu. Jeżeli sporządzenie nagrania audio-wideo nie będzie możliwe ze względów technicznych, protokołowanie nastąpi wyłącznie pisemnie.

Ustawa wejdzie w życie z 1 lipca 2010 r.