We wrześniu i październiku we wszystkich sądach i prokuraturach apelacyjnych przeprowadzone zostaną egzaminy kończące aplikację sądową i prokuratorską. W tym roku przystąpi do nich 358 osób, w tym 78 aplikantów prokuratorskich i 280 aplikantów sądowych.

– Na razie z punktu widzenia aplikantów sądowych sytuacja nie wygląda źle. Nie widać, aby prawnicy z innych korporacji chętnie ubiegali się o etat sędziego. Jeżeli dotychczasowi aplikanci będą dobrymi asystentami lub referendarzami, to mają szanse na pracę w zawodzie sędziego – tłumaczy Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Przebieg egzaminu

Egzamin sędziowski i prokuratorski składa się z części pisemnej i ustnej. W przypadku egzaminu sądowego część pisemna trwa dwa dni, po sześć godzin dziennie. Polega ona na opracowaniu orzeczenia końcowego wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej oraz sprawie cywilnej, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego lub gospodarczego, na podstawie akt sądowych przygotowanych na potrzeby egzaminu. Z kolei część pisemna egzaminu prokuratorskiego trwa dwa dni i obejmuje prawo karne, cywilne oraz prawo administracyjne. W jej trakcie aplikanci prokuratorscy sporządzają apelację od wyroku w sprawie karnej, sprzeciw lub skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pozew (wniosek) w sprawie cywilnej.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z części pisemnej komisja egzaminacyjna dopuszcza aplikanta do części ustnej egzaminu. W jej trakcie kandydaci rozwiązują kazusy i udzielają odpowiedzi na pytania, które w formie pisemnych zestawów przygotowuje minister sprawiedliwości. Członkowie komisji mogą zadawać pytania dodatkowe, związane tematycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu. W przypadku tej części egzaminu aplikanci muszą się zmierzyć m.in. z pytaniami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania cywilnego oraz administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz prawa i postępowania karnego. Aplikanci prokuratorscy muszą również wykazać się wiedzą z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów. Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Aplikanci, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny z egzaminu, mogą poprawiać go tylko jeden raz.