TRZY PYTANIA DO... MARCINA BARYCKIEGO, rzecznika patentowego z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Umowy licencyjne wyłączne czynią licencjobiorcę jedyną osobą uprawnioną do korzystania z dzieła. Natomiast umowa licencyjna niewyłączna uprawnia licencjobiorcę do korzystania z dzieła obok autora i innych osób, które również mogą uzyskać kolejne licencje.
Czym różni się pozycja prawna nabywcy autorskiego prawa majątkowego od licencjobiorcy?
– Różnice są istotne. Prawo autorskie wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje umów – umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest podobna do umowy przenoszącej własność rzeczy, np. umowy sprzedaży, zaś umowa licencyjna do umowy o korzystanie z rzeczy, np. umowy dzierżawy.
Bez względu na to, czy chodzi o umowę przenoszącą prawo, czy umowę licencyjną, treść umowy mającej za przedmiot prawa autorskie odnosi się tylko do pól eksploatacyjnych, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Pola eksploatacji utworu to nic innego jak sposób, w jaki można określony utwór wykorzystać, a ich przykładowy katalog wymieniony został w art. 50 prawa autorskiego.
Jakie są konsekwencje przeniesienia autorskich praw majątkowych?
– W wyniku zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych autor utworu przenosi je na inną osobę, a więc – wyzbywa się ich. Natomiast przy umowie licencyjnej licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z dzieła, przy czym autorskie prawa majątkowe pozostają przy autorze. Przykładowo, autor może przenieść na nabywcę prawo publicznego udostępniania, reklamy oraz promocji, a zatrzymać prawo do rozpowszechniania w internecie.
Czym różnią się licencje wyłączne od niewyłącznych?
– Umowy licencyjne wyłączne czynią licencjobiorcę jedyną osobą uprawnioną do korzystania z dzieła. Natomiast umowa licencyjna niewyłączna uprawnia licencjobiorcę do korzystania z dzieła obok autora i innych osób, które również mogą uzyskać kolejne licencje. Analizując kwestie różnic pomiędzy nabywcą autorskiego prawa majątkowego a licencjobiorcą, należy także wspomnieć, że umowa licencyjna zawarta na czas określony wygaśnie z upływem tego okresu, a licencja na czas nieokreślony może być przez każdą ze stron wypowiedziana. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest natomiast w normalnych warunkach obrotu praktycznie nieodwracalna.