Od dziś handlowiec nie poniesie odpowiedzialności za to, że sprzedany towar jest niezgodny z umową, jeśli konsument mógł zauważyć wadę przy jej zawarciu.
Od dziś sprzedawca nie odpowie za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która dziś weszła w życie.
Zgodnie ze zmienionymi przepisami sprzedawca nie odpowiada też za wady towaru, gdy konsument, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć, że towar jest wadliwy To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Koniec wątpliwości

– Nowelizacja usuwa istniejące dotychczas niezgodności w transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji – mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
– Niezgodność ta polegała na niewskazaniu w ustawie momentu, w którym konsument powinien wiedzieć o braku zgodności towaru z umową – wyjaśnia.
Do tej pory dopuszczalne było przyjmowanie, że konsument powinien wiedzieć o wadzie kupowanego przez siebie towaru w chwili zawarcia umowy lub w chwili wydania mu towaru.
– Dotychczasowe brzmienie art. 7 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie rozstrzygało wyraźnie kwestii chwili, według której ma być oceniana wiedza bądź możliwość obciążenia nabywcy skutkami niewiedzy o niezgodności towaru z umową – mówi Jakub Staśkiewicz, prawnik w Kancelarii Gessel.

Sprzedawca nie odpowie

Od dziś takich wątpliwości już nie będzie.
– Nowy zapis uwalnia sprzedającego od odpowiedzialności za niezgodność, o jakiej konsument wiedział w chwili zawarcia umowy – zwraca uwagę Małgorzata Cieloch.
Takie rozwiązanie popiera Jakub Staśkiewicz.
– Nie należy chronić kupującego w chwili wydania towaru, jeżeli ten w chwili zawarcia umowy wiedział bądź, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć o niezgodności towaru z umową – uważa Jakub Staśkiewicz.
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 115, poz. 960).