Wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy nie można napisać w sposób dowolny. Musi spełniać formalne wymogi określone w prawie upadłościowym i naprawczym. Należy go też opłacić, uiszczając 1 tys. zł. W stosunku do dłużnika nie stosuje się zwolnienia od kosztów sądowych.

Gdy wniosek składa dłużnik, musi do niego dołączyć formularze i dokumenty, a gdy wnosi wierzyciel, to powinien przedstawić dowody na uprawdopodobnienie swojego roszczenia.

Dłużnik, który sam składa wniosek o swoją upadłość, ma też obowiązek dołączyć do niego następujące dokumenty:

● aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

● bilans sporządzony dla celów tego postępowania na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku,

● spis wierzycieli (z ich adresami, wysokością wierzytelności każdego, terminem zapłaty, listą zabezpieczeń dokonanych na jego majątku przez wierzycieli i datami ich ustanowienia,

● oświadczenie o spłacie wierzytelności i innych długów w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

● spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika z adresami i określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

● wykaz tytułów egzekucyjnych oraz wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

● informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek zastawów, zastawów rejestrowych i skarbowych oraz innych obciążeń wpisywanych do księgi wieczystej lub rejestrów oraz prowadzonych w innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych,

● informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej oraz likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni.

Dłużnik powinien też złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Natomiast wierzyciel, który składa wniosek o upadłość dłużnika, powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a gdyby domagał się ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, to dołącza wstępne propozycje układowe.

Sąd po zbadaniu wniosku wierzyciela o upadłość zadłużonego przedsiębiorcy może uznać, że został on złożony w złej wierze, bo przedsiębiorca nie jest niewypłacalny, a o wierzytelność toczy się między nim a dłużnikiem spór, to wówczas, oddalając wniosek może obciążyć dłużnika kosztami postępowania, a nawet nakazać mu złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści.

1 tys. zł

Opłata za złożenie wniosku

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, trzeba uiścić opłatę w wysokości 1 tys. zł

Podstawa prawna

● Art. 3, 20-34 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).