Jedno okienko, które obowiązuje od 31 marca 2009 r. nie zdaje egzaminów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

– Rozwiązanie to miało uprościć procedury rejestracyjne. Tymczasem w wielu przypadkach oczekiwanie na rejestrację wydłużyło się i przysparza niepotrzebnych problemów osobom, które chcą otwierać własne biznesy – ocenia Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club.

Skomplikowane procedury

Na skomplikowane procedury i długie oczekiwanie na rejestrację w KRS zwracają również uwagę prawnicy.

– Nowe przepisy wprowadziły obowiązek złożenia równocześnie z wnioskiem do KRS odpowiednich wniosków do urzędu skarbowego, statystycznego oraz ZUS. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pierwszego wpisu, lecz także zmiany danych oraz wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców – mówi Klaudia Królak, radca prawny w Kancelarii Linklaters.

Podkreśla, że nowe regulacje miały poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne.

– Cel ten nie został w pełni osiągnięty. Dotkliwe dla spółek jest przedłużenie czasu na rejestrację. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy sąd rejestrowy przed dokonaniem wpisu przesyła zgłoszenia aktualizacyjne do urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. Urząd skarbowy wzywa wtedy spółkę do uzupełnienia danych zgłoszenia aktualizacyjnego poprzez m.in. wpisanie daty postanowienia sądu rejestrowego o wpisie danych podlegających aktualizacji. To wszystko pochłania dużo czasu – mówi Klaudia Królak.

Także Marcin Suwała, radca prawny z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, uważa, że zasada jednego okienka w przypadku podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą w KRS nie funkcjonuje prawidłowo i wprowadza niepotrzebne utrudnienia.

Marcin Suwała przypomina, że przed wejściem w życie zmian przedsiębiorca miał wybór, czy składać zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz wniosek o wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jednocześnie z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Od wejścia w życie nowelizacji złożenie tego wniosku i zgłoszenia wraz z wnioskiem o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców jest obligatoryjne. Dodatkowo, jeżeli wnioskodawca będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych, to ma on obowiązek złożenia wraz z tym wnioskiem odpowiedniego zgłoszenia.