Nowe procedury wydłużyły czas rejestracji działalności gospodarczej w urzędach gmin i miast. Mimo udzielanych porad przedsiębiorcy mają poważne problemy z prawidłowym wypełnieniem wniosku EDG-1. Urzędnicy samorządowi postulują dokonanie dalszych uproszczeń w obowiązującym formularzu.
Przedsiębiorcy, pomimo że przepisy o jednym okienku obowiązują już trzeci miesiąc, wciąż popełniają dużo błędów przy rejestrowaniu działalności gospodarczej.

Litania zarzutów

– Wprowadzenie 31 marca tego roku nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez osoby fizyczne działalności gospodarczej wcale nie usprawniło u nas załatwiania tych spraw. Wręcz przeciwnie. Przed zmianami zarejestrowanie firmy bądź zmiana jej zakresu trwała średnio 15–20 minut, obecnie czas ten wydłużył się do 40–50 minut – mówi Wojciech Łaptaś, kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa.
Podobnie jest w innych miastach.
– Przed wprowadzeniem zasady jednego okienka można było zarejestrować w naszym urzędzie firmę w ciągu 15 minut, pod warunkiem że przedsiębiorca wiedział, jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wpisać do wniosku. Jeżeli trzeba mu było pomóc w wyszukaniu kodu PKD, to na załatwianie formalności potrzeba było około pół godziny. Po wprowadzeniu natomiast jednego okienka rejestracja wydłużyła się do 45 minut – mówi Piotr Gaglik, kierownik działu rejestracji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia.
Zastrzega jednak, że przedtem przedsiębiorca musiał jeszcze załatwiać sprawy związane z uruchomieniem firmy w urzędach: skarbowym, statystycznym i ZUS. Obecnie nie musi już odwiedzać dwóch z nich: statystycznego i skarbowego.
Także Ireneusz Majewski, kierownik Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, mówi, że przed zmianami zarejestrowanie firmy bądź zmiana jej zakresu trwała średnio 15 – 20 minut, teraz czas ten wydłużył się do około 45 minut.
– Jeżeli jednak przedsiębiorca np. nie wie, jaki kod PKD należy wpisać we wniosku, to załatwianie formalności związanych z rejestracją może obecnie potrwać jeszcze dłużej – podkreśla Ireneusz Majewski.
Dodaje, że pracownicy Urzędu Miasta udzielają porad, jak prawidłowo wypełnić wniosek EDG-1. Mimo to przedsiębiorcy popełniają dość dużo błędów, m.in. wpisują w formularzu niewłaściwy numer identyfikacji podatkowej (NIP).Problemy przedsiębiorców

Najwięcej problemów stwarza prawidłowe wypełnienie wniosku EDG-1, który jest skomplikowany i mało przejrzysty. Wniosek ten, wprowadzony rządowym rozporządzeniem, służy do zakładania firmy oraz do dokonywania zmian we wpisie do rejestru działalności.
– Osoby wypełniające wniosek gubią się np. w kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nie wiedzą, czy dla danego rodzaju działalności wpisywać kod PKD 2004 czy PKD 2007. Nie umieją też właściwie przeklasyfikować kodów PKD 2004 na PKD 2007, bo nie jest to prosta czynność – mówi Wojciech Łaptaś.
Piotr Gaglik potwierdza, że wiele osób ma kłopoty z prawidłowym wypełnieniem wniosku EDG-1.
– Około 90 proc. przedsiębiorców rozpoczynających działalność nie korzysta z pomocy prawnej. Popełniają więc dużo błędów, gdyż sam wniosek jest dość skomplikowany. Do wejścia w życie nowych przepisów łatwiej mogliśmy pomóc takim osobom, gdyż ówczesne wnioski składane u nas dotyczyły jedynie rejestracji. Obecnie sprawy się skomplikowały, ponieważ obecny wniosek zawiera też informacje przeznaczone dla urzędów: statystycznego i skarbowego. Aby wspólnie szybciej rozwiązywać problemy, oba wspomniane urzędy oddelegowały do nas swoich pracowników, którzy na miejscu pomagają właściwie wypełnić wniosek. Z ZUS natomiast uruchomiliśmy gorącą linię w celu przeprowadzania bieżących konsultacji – wyjaśnia Piotr Gaglik. Jego zdaniem wniosek powinien zostać zmieniony, aby umożliwić wpisanie dokładnych danych dotyczących działalności przedsiębiorców w formie spółki cywilnej.
Piotr Gaglik dodaje, że jeżeli wniosek zostanie już prawidłowo wypełniony i złożony, to Urząd Miasta Wrocławia od razu wydaje przedsiębiorcy odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu od razu rozpoczęcie działalności (oprócz nielicznych przypadków, gdy działalność wymaga uzyskania koncesji).

Za trudne formularze

Nowe przepisy o rejestracji działalności gospodarczej wprowadzono pod hasłem jednego okienka. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca może dopełnić wszystkich formalności w jednym miejscu.
– Wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą mają natomiast obowiązek ubezpieczyć się w ZUS. Oznacza to, że załatwianie formalności nie kończy się na jednym okienku – mówi Piotr Gaglik.
Podkreśla, że jeszcze dodatkowo przynajmniej 40 proc. zakładających firmy odwiedza urzędy skarbowe.
– Chcą oni bowiem od razu rozliczać VAT bądź załatwić dodatkowe formalności, bo są wspólnikami spółki cywilnej. My jednak postanowiliśmy wprowadzić dla tych przedsiębiorców ułatwienia. Jeśli mają takie życzenie, przyjmujemy wnioski przyszłych VAT-owców i już sami przekazujemy do urzędów skarbowych – podkreśla Piotr Gaglik.
Wojciech Łaptaś zwraca uwagę, że nowe przepisy przewidują wprawdzie możliwość przesłania wypełnionego wniosku listem poleconym, jednak razem z takim wnioskiem musi być również przesłany potwierdzony notarialnie podpis przedsiębiorcy.
– Do tej pory nikt takiego notarialnie potwierdzonego podpisu nie przesłał. Zatem osoby przesyłające wnioski listami poleconymi są wzywane do urzędu w celu zweryfikowania podpisu. Z reguły wzywani są również ci, którzy wysyłają wnioski w formie elektronicznej, ponieważ popełniają błędy we wnioskach. W rezultacie w urzędzie zaczynają tworzyć się kolejki, których przedtem nie było – przyznaje Wojciech Łaptaś.
Zgłasza również inne zarzuty pod adresem obowiązującego wniosku EDG-1.
– Formularz ten zawiera np. punkt 12, w którym trzeba podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z kolei w punkcie 19 należy wpisać datę rozpoczęcia płacenia składek ZUS. Sugerowałoby to, że mogą to być dwie różne daty. Faktycznie jest to ta sama data. Oznacza to, że jedną rubrykę wprowadzono zupełnie niepotrzebnie – mówi Wojciech Łaptaś.
– To niepotrzebne mnożenie biurokracji – uważa.
2,8 mln osób fizycznych ma zarejestrowaną działalność gospodarczą