Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie ocenia propozycję utworzenia w sądach rejonowych stanowisk dyrektorów, przedsiębiorcy popierają te zmiany.
Opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje m.in. wprowadzenie do sądów rejonowych stanowiska dyrektora oraz wdrożenie systemu okresowych ocen pracy sędziów.
Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) krytycznie ocenia te propozycje. W stanowisku KRS podkreślono, że poddanie zwierzchnictwu służbowemu dyrektora sądu wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi sądu pozbawi prezesów oraz przewodniczących wydziałów rzeczywistego wpływu na obsadę stanowisk urzędniczych i organizację pracy w sądzie. Pozostawi natomiast po ich stronie pełną odpowiedzialność za wyniki pracy sądu.
Zdaniem KRS, podporządkowanie w takim zakresie pracy sądów urzędnikowi podległemu bezpośrednio władzy wykonawczej narusza przewidzianą w konstytucji zasadę odrębności i niezależności władzy sądowniczej od pozostałych władz.
Wątpliwości KRS budzi też propozycja dokonywania okresowych ocen pracy sędziów. Przewidziany w projekcie system okresowych ocen w znacznym stopniu obciąży sędziów wizytatorów dodatkową pracą i spowoduje konieczność powołania nowych wizytatorów. Efektem tego będzie zaangażowanie znacznej liczby sędziów w wykonywanie obowiązków pozaorzeczniczych i zwiększenie obciążenia pracą orzeczniczą pozostałych sędziów. Zdaniem KRS taka zmiana zaabsorbuje wielu sędziów w wykonywanie funkcji wizytatorów oceniających pracę innych sędziów, co nie będzie sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i rozpoznawaniu spraw w rozsądnym terminie.
Środowiska przedsiębiorców natomiast wiążą duże nadzieje z proponowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami. Przedsiębiorcy liczą na to, że reforma organizacji systemu sądownictwa przyspieszy trwające bardzo długo postępowania gospodarcze.
OPINIA
ANDRZEJ ARENDARSKI
prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Zaproponowane w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenie funkcji dyrektora sądu powinno odciążyć sędziów od wykonywania pracy biurowej i podejmowania czynności techniczno-procesowych. Wykonywanie tych zadań pochłania zbyt dużo czasu pracy sędziego, który powinien być przeznaczony na orzekanie i podejmowanie merytorycznych decyzji. Poprawie efektywności pracy sędziów służył będzie także zaproponowany przez ministerstwo system okresowych ocen pracy. Oceny będą dokonywane przez sędziów wizytatorów powoływanych przez prezesów sądów apelacyjnych, przy zagwarantowaniu zasady jawności oraz prawa sędziego do kwestionowania dokonanej oceny i poddaniu jej dwustopniowej kontroli. Pozwoli to zabezpieczyć konstytucyjną niezależność sędziowską.