Nie będzie już podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Jedną hipoteką będzie można zabezpieczyć kilka wierzytelności istniejących, przyszłych i warunkowych.
Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie nad nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie przyjęty, bowiem posłowie z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i praw człowieka rekomendowali jego przyjęcie bez poprawek.

Kilka wierzytelności

Projekt likwiduje podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Pozostanie jedna hipoteka, którą będzie można zabezpieczyć wierzytelności istniejące, przyszłe i warunkowe. Jednocześnie możliwe będzie zabezpieczenie jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności.
– Usprawni to obrót gospodarczy i obniży koszty – mówi Jerzy Kozdroń, poseł PO i sprawozdawca projektu ustawy.
– Jeżeli np. jeden bank nie będzie miał zdolności finansowej do udzielenia kredytu i będzie chciał zawiązać konsorcjum z innym bankiem, to nie trzeba będzie ustanawiać kilku hipotek, ale wystarczy jedna hipoteka dla dwóch wierzytelności od różnych podmiotów – wyjaśnia poseł.
Jeśli wierzytelność nie powstanie mimo upływu dziesięciu lat od ustanowienia hipoteki, właściciel nieruchomości będzie mógł żądać zniesienia hipoteki za wynagrodzeniem. Właściciel nieruchomości będzie miał też prawo do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, w sytuacji gdy jakaś hipoteka wygaśnie.

Roszczenia o odsetki

Projekt umożliwi też zabezpieczenie hipoteką roszczeń o odsetki i przyznane koszty postępowania, jeżeli nie uległy one przedawnieniu. Roszczenie o odsetki będzie jednak mogło korzystać z zabezpieczenia tylko wtedy, gdy wysokość odsetek została ujawniona we wpisie hipoteki. Zmiana wysokości odsetek określonych według zmiennej stopy oprocentowania nie wymagałaby przy tym zmiany wpisu w księdze, jeśli we wpisie zostałaby określona maksymalna ich wysokość. W praktyce możliwe byłoby więc zabezpieczenie hipoteką zwykłą wierzytelności o zmiennej stopie oprocentowania.
– Zmiany te obniżą koszty ustanawiania zabezpieczeń i zmniejszą zadania sądów dokonujących wpisów hipotek – mówi Maciej Kujawski z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Hipoteka właściciela

Posłowie nie zgadzają się natomiast na wprowadzenie tzw. hipoteki właściciela. Powstawałaby ona wówczas, gdy właściciel nieruchomości kupi wierzytelność, która jest zabezpieczona hipoteką na jego nieruchomości.
– Uznaliśmy, że taka zmiana byłaby zbyt daleko idąca. W takiej sytuacji hipoteka taka będzie więc wygasała z mocy prawa – wyjaśnia Jerzy Kozdroń.
Po przyjęciu ustawy przez Sejm zostanie ona skierowana do prac w Senacie. Ma ona wejść w życie po upływie 18 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.