Środowiska biznesowe popierają propozycję resortu sprawiedliwości, który dąży do utworzenia w sądach rejonowych nowego stanowiska menedżera.
Przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje z zaproponowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Liczą bowiem na to, że sugerowana przez nich od lat reforma organizacji systemu sądownictwa przyspieszy trwające niekiedy latami postępowania gospodarcze. Ma w tym pomóc m.in. wprowadzenie do sądów rejonowych stanowiska menedżera/dyrektora oraz wdrożenie systemu okresowych ocen pracy sędziów.

Spóźniona reforma

– Po 1989 roku przeprowadzono reformę gospodarczą, administracyjną, samorządową, ale w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości tak naprawdę niewiele się zmieniło. A przecież funkcjonowanie sądownictwa jest sprawą pierwszoplanową, szczególnie dla przedsiębiorców – ocenia Andrzej Arendarski, prezes KIG. Przypomina, że do sądów należy rozstrzyganie sporów gospodarczych i cywilnych związanych z działalnością gospodarczą, nadzorowanie egzekwowania roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego czy przeprowadzanie postępowań upadłościowych i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru.

Menedżer wyręczy sędziego

Dyrektorzy sądów są powoływani obecnie tylko w sądach okręgowych i apelacyjnych. Zgodnie z projektem będą oni pracowali także w sądach rejonowych, w których jest więcej niż 15 stanowisk sędziowskich. W mniejszych rejonach ich zadania będą wykonywali dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.
Przedstawiciele KIG zwracają uwagę, że wprowadzenie instytucji menedżera sądu będzie stanowić realizację wielokrotnie zgłaszanego przez przedsiębiorców postulatu mającego na celu odciążenie sędziów od wykonywania pracy biurowej i podejmowania czynności techniczno-procesowych. Wykonywanie tego zapewnieni sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie personelem pomocniczym. Na prezesie sądu spoczywać natomiast będzie odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, wysokiej jakości podstawowych działań sądu, czyli sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej.

Okresowe oceny pracy

Poprawieniu efektywności pracy sędziów ma służyć także zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości system okresowych ocen pracy sędziów. Będą one dokonywane przez sędziów wizytatorów powoływanych przez prezesów sądów apelacyjnych, przy zagwarantowaniu zasady jawności oraz prawa sędziego do kwestionowania dokonanej oceny i poddaniu jej dwustopniowej kontroli.
68 pozycję zajmuje Polska wśród 175 ocenianych krajów pod względem szybkości dochodzenia należności z umów