Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo? Jakie są koszty przy składaniu wniosku o zezwolenie? W tekście prezentujemy stawki i ogólne zasady procedury urzędowej.

Kogo dotyczą zasady zezwoleń na wycinkę:

 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia: dot. właścicieli nieruchomości; innych posiadaczy nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli mają zgodę właściciela nieruchomości; właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 • przedsiębiorców,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • wspólnot mieszkaniowych

Zasady nie dotyczą:

Reklama
 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej -te osoby mogą złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewu,
 • wszystkich usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni - takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek

Reklama

Najpierw zmierz drzewo lub krzew na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.

Ważne: Niektóre gatunki drzew można usunąć bez zezwolenia, nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:

 • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu
 • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu

Jeśli będziesz potrzebował zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
 • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Drzewo lub krzewy można usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też należy wcześniej złożyć wniosek.

Usługę można zrealizować w:

 • starostwie powiatowym
 • urzędzie marszałkowskim
 • urzędzie miasta lub gminy
 • wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków
 • urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy
 • urzędzie miasta na prawach powiatu

Uwaga. Jeśli usuwasz drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Jeśli chcesz usunąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomości będącej własnością gminy, to wniosek złóż do starostwa. Gdy gminą tą jest miasto na prawach powiatu, wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego.

Co należy złożyć wraz z wnioskiem

Inne dokumenty, np. zdjęcia, mapy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, ew. zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu, ew. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów – jeśli je planujesz.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. nie podałeś wszystkich wymaganych informacji, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie do ich uzupełnienia. Poda termin, w którym należy to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli błędy nie zostaną poprawione w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Urzędnik skontaktuje się i uzgodni termin oględzin działki. W niektórych przypadkach wniosek może wymagać uzgodnienia z innymi instytucjami. Uzgodnienia mogą przedłużyć wydanie ci decyzji nawet od 30 do 60 dni.

Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest uzasadnione, to urząd wyda decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa lub krzewu. Trzeba też będzie dokonać opłaty.

Opłatę należy dokonać na konto urzędu, który wydał zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Po przekroczeniu terminu opłaty naliczone zostaną odsetki za zwłokę. Jeżeli opłata nie zostanie uregulowana, to zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wraz z odsetkami za zwłokę). Przedawnienie opłaty następuje z upływem 5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty.

Opłata za usunięcie drzewa

Opłatę za usunięcie drzewa urząd ustali mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Stawki opłat zależą od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm.

Cenniki wycinki drzew:

 • do 100 cm obwodu to rozpiętość kwot (w zależności od gatunku drzewa) od 12 do 170 zł za cm
 • od 101 cm obwodu to rozpiętość kwot (w zależności od gatunku drzewa) od 15 zł do 210 za cm