Resort sprawiedliwości przedstawił projekty zmian w rozporządzeniach, które pozwolą komisjom rozpoznającym odwołania od egzaminów prawniczych działać mimo pandemii.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się propozycje nowelizacji dwóch aktów wykonawczych ministra sprawiedliwości – jedno dotyczy komisji rozpatrujących odwołania od wyników egzaminu radcowskiego, drugie – notarialnego. Nie można wykluczyć, że wkrótce takie same projekty pojawią się w odniesieniu do egzaminów adwokackiego i komorniczego.
Oba dokumenty przewidują, że komisje będą mogły odbywać posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w „uzasadnionych przypadkach”. W przypadku posiedzeń zdalnych przewodniczący będzie każdorazowo sprawdzał obecność członków komisji, a następnie wyczytywał ich imiennie, by poinformowali o oddanym głosie. Uchwały podjęte na takich posiedzeniach będą podpisywane w trybie obiegowym, a protokoły z nich – przez przewodniczącego (może go sporządzić osoba wyznaczona przez ministra do administracyjno-biurowej komisji).
W uzasadnieniu projektu jasno wskazano, że chodzi tu o ograniczenie kontaktów bezpośrednich między członkami komisji w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-COV-2. Analizowanie odwołań już się zaczęło, jednak ze względu na obecny stan rozwoju pandemii zachodzi ryzyko, że rozpatrzenie ich w terminie w trybie stacjonarnym będzie niemożliwe. Dlatego rozporządzenia wejdą w życie dzień po ogłoszeniu i będą stosowane także w przypadku spraw, których rozpatrywanie zaczęto przed ich wejściem w życie. To nie pierwsze zawirowania związane z egzaminami zawodowymi spowodowane wybuchem epidemii. W tym roku bowiem egzaminy radcowski i adwokacki, zamiast w marcu, odbyły się w czerwcu.
Etap legislacyjny
Konsultacje publiczne