Czy ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam skład po uchyleniu wyroku przez sąd II instancji mieści się w konstytucyjnym standardzie zapewnienia prawa do sądu? Eksperci mają wątpliwości.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe chce zbadania konstytucyjności art. 386 par. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Jego zdaniem przepis ten w brzmieniu nadanym mu ubiegłoroczną nowelizacją narusza art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej gwarantujący prawo do sądu. Zgodnie z tym przepisem każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
– Kształtując podstawy wyłączenia sędziego, ustawodawca powinien uwzględnić wszelkie sytuacje, które mogłyby rodzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego – jeżeli nie samej strony postępowania, to co najmniej obiektywnego, zewnętrznego obserwatora – czytamy w uzasadnieniu pytania prawnego. A zdaniem sądu pytającego sąd rozpoznający ponownie w tym samym składzie (po uchyleniu pierwszego wydanego w tej samej sprawie wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania) nie jest sądem bezstronnym.