Oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej (niekoniecznie operatora wyznaczonego) będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu – to jedna ze zmian, jakie w kodeksie postępowania cywilnego proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Reklama
Jak podkreśla resort, dzięki nowym regulacjom zagwarantowane zostanie dostarczenie do sądu przesyłek nadanych na poczcie w odpowiednim czasie, a także pozwoli na zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej. Pomysłodawcy proponują również wydłużenie do miesiąca czasu terminu na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Tak będzie w przypadku, gdy nakaz będzie doręczany na terytorium kraju. W sytuacji gdy chodzić będzie o dostarczenie go poza granice Unii Europejskiej, ministerstwo chce, aby obecny termin „nie krótszy niż trzy miesiące” został zastąpiony sztywnym terminem trzymiesięcznym.
Resort zamierza również dokonać zmian w ustawie o prawie pomocy prawnej (Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 67 ze zm.). Chodzi o wprowadzenie możliwości ubiegania się przez osobę potrzebującą takiej pomocy o zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017 r., w którym to stwierdzono, że takie prawo przysługuje osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w innym państwie członkowskim (sygn. akt C-670/15).
W projekcie ma się także znaleźć zmiana doprecyzowująca katalog czynów nieuczciwej konkurencji zawarty w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.). Planowane jest uzupełnienie go m.in. o naruszenie zakazu zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, a także zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym.
Rada Ministrów planuje przyjęcie projektu zawierającego opisane rozwiązania w III kwartale br.