Oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej (niekoniecznie operatora wyznaczonego) będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu – to jedna ze zmian, jakie w kodeksie postępowania cywilnego proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Jak podkreśla resort, dzięki nowym regulacjom zagwarantowane zostanie dostarczenie do sądu przesyłek nadanych na poczcie w odpowiednim czasie, a także pozwoli na zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej. Pomysłodawcy proponują również wydłużenie do miesiąca czasu terminu na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Tak będzie w przypadku, gdy nakaz będzie doręczany na terytorium kraju. W sytuacji gdy chodzić będzie o dostarczenie go poza granice Unii Europejskiej, ministerstwo chce, aby obecny termin „nie krótszy niż trzy miesiące” został zastąpiony sztywnym terminem trzymiesięcznym.
Resort zamierza również dokonać zmian w ustawie o prawie pomocy prawnej (Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 67 ze zm.). Chodzi o wprowadzenie możliwości ubiegania się przez osobę potrzebującą takiej pomocy o zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017 r., w którym to stwierdzono, że takie prawo przysługuje osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w innym państwie członkowskim (sygn. akt C-670/15).
W projekcie ma się także znaleźć zmiana doprecyzowująca katalog czynów nieuczciwej konkurencji zawarty w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.). Planowane jest uzupełnienie go m.in. o naruszenie zakazu zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, a także zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym.
Rada Ministrów planuje przyjęcie projektu zawierającego opisane rozwiązania w III kwartale br.