Po tym jak Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, wszczął postępowania dyscyplinarne wobec 14 z 15 członków prezydium Forum Współpracy Sędziów (FWS), okazuje się, że teraz kłopoty będzie miał również ostatni członek prezydium. Chodzi o sędziego Jacka Niedzielskiego, wobec którego Przemysław Radzik nie mógł wszcząć postępowania z tej prostej przyczyny, że ten pierwszy jest sędzią sądu administracyjnego, a konkretnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 14 sędziów sądów powszechnych był fakt niewpisania członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów do oświadczenia składanego na podstawie art. 88a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm. – dalej: p.u.s.p.).
Zgodnie z tym przepisem sędzia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, a także o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej i członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa.
Jak informuje Sylwester Marciniak, sędzia NSA, Jacek Niedzielski w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 88a p.u.s.p. nie wskazał na przynależność do FWS.
– Rzecznik dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrócił się do sędziego Jacka Niedzielskiego o złożenie stosownego wyjaśnienia. Jak wynika z poczynionych ustaleń, sędzia Jacek Niedzielski przebywa obecnie na urlopie – mówi sędzia Sylwester Marciniak.
Wszyscy członkowie prezydium FWS solidarnie nie wskazywali na członkostwo w tej organizacji, wychodząc z założenia, że wymóg składania oświadczenia jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka, takimi jak prawo do poszanowania życia prywatnego, wolność wyznania, wolność gromadzenia się i stowarzyszania się, wyrażonymi w Konstytucji RP (art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53), w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 8, art. 9, art. 11) i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 7, art. 10, art. 12).
Poza tym – jak wskazują sędziowie – pojęcie „zrzeszenie” jest nieprecyzyjne. Nie wiadomo np. czy fakt niewskazania w oświadczeniu przynależności do Kościoła katolickiego lub członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej również stanowi uchybienie temu wymogowi.
Pytanie, czy oczekujący na złożenie wyjaśnień rzecznik dyscyplinarny NSA podzieli tego typu argumentację i nie zainicjuje postępowania dyscyplinarnego, czy też wzorem swojego odpowiednika dla sędziów sądów powszechnych zarzuci sędziemu Niedzielskiemu „oczywiste i rażące naruszenie prawa”.
Co ciekawe, członkostwa w FWS nie wskazał też inny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych – sędzia Michał Lasota. Na pytanie, czy wobec niego również zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, od ponad dwóch tygodni nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.