Rzecznik praw obywatelskich wniósł do WSA skargę na decyzję administracyjną wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Warszawie. Domaga się w niej uchylenia kary w wysokości 10 tys. zł, nałożonej za złamanie przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 792).
RPO już wcześniej odwoływał się od tej decyzji, ale mazowiecki inspektor sanitarny utrzymał ją w mocy.
Ukaranej osobie zarzucono, że nie zachowała obowiązującego 2-metrowego dystansu w czasie majowego protestu przedsiębiorców. RPO wskazał szereg uchybień, których dopuścił się sanepid. Jednen z jego głównych zarzutów dotyczy tego, że karę nałożono jedynie na podstawie notatki sporządzonej przez policjantów. Według RPO nie był to wystarczający i legalny dowód, który można wykorzystać w takiej sytuacji.
Ponadto strona w ogóle nie została powiadomiona, że wszczęto wobec niej postępowanie administracyjne. Naruszyło to podstawowe prawo do obrony. Sanepid, wedle RPO, uniemożliwił stronie przedstawienie swojego stanowiska, nie wziął też pod uwagę sytuacji ekonomicznej ukaranej osoby, chociaż dysponował luzem decyzyjnym w zakresie wymiaru kary, którą można było obniżyć. Inspektor sanitarny powołał się na przepis, który umożliwia wyłączenie strony z czynnego udziału w postępowaniu, gdy sprawa jest wyjątkowo pilna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa. RPO nie zgodził się z taką argumentacją, podkreślając, że zastosowanie wyjątku nie było w tym przypadku zasadne. Sanepid w uzasadnieniu podkreślał także, że postawa ukaranej charakteryzowała się „rażącym egoizmem” oraz ignoranctwem, zarzucił też brak dostarczenia dowodów, które zminimalizowałyby jej winę. Także do tej argumentacji RPO miał zastrzeżenia, uznając, że przeprowadzenie dowodu i wykazanie, że strona naruszyła prawo, spoczywało na sanepidzie.
Sprawę rozpozna teraz WSA w Warszawie, który ma możliwość uchylenia zaskarżonej decyzji, jeśli uzna, że została wydana z naruszeniem prawa.