Rok po wydaniu orzeczenia sygnalizującego przez TK w sprawie niekonstytucyjnych przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania przepisy nie zmieniły się ani na jotę. A areszty puchną.
W 2015 r. w zależności od miesiąca liczba osób tymczasowo aresztowanych wahała się od 6,2 do 4,1 tys. Pod koniec czerwca br. w aresztach śledczych przebywało 8937 osób, wobec których zastosowano ten najsurowszy środek zapobiegawczy. Wzrost o 100 proc. to w dużej mierze wynik zmiany przepisów i powrót w kwietniu 2016 r. do starego brzmienia art. 258 par. 2 kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 437).
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.