Wybory prezydenckie 2020 w Polsce odbędą się 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Drugą turę zaplanowano na 12 lipca. Oczywiście będzie można (a w dwóch gminach nawet trzeba) głosować korespondencyjnie.

Szczególne zasady bezpieczeństwa

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich 2020 zakłada, że w lokalu wyborczym przebywać ma jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Ponadto członkowie komisji muszą być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu. W trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy.

Przebieg głosowania w lokalach wyborczych

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Na każdej z kart umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”.

Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Głosowanie korespondencyjne

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca korzysta z dostarczonego mu przez zespół pocztowy pakietu wyborczego. Oddaje głos na karcie do głosowania, zapoznając się wcześniej z instrukcją. Następnie umieszcza kartę w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, którą zakleja – koperty niezaklejone nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej muszą znaleźć się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą zostać dane wyborcy:

1) imię i nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) własnoręczny podpis.

Wyborca musi upewnić się, że w formularzu oświadczenia zawarł wymagane dane, a następnie umieścić dokument w kopercie zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca 2020 r.:

1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,

2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do 22 czerwca 2020 r., wysyła pakiet wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w danym państwie nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy osobiście w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu. Jeśli w danym kraju osobisty odbiór pakietu wyborczego jest niemożliwy lub utrudniony, konsul ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie wszystkich wyborców w okręgu konsularnym. W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyborca przesyła na własny koszt do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Wyborca może najpóźniej 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Ma też prawo dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia.

UWAGA:

Jeżeli zdecydujemy się na głosowanie korespondencyjne (np. ze względu na kwarantannę), to musimy o tym powiadomić urząd gminy do 16 czerwca. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego powinni otrzymać pakiety wyborcze do 23 czerwca. Jeśli wyborca trafi na kwarantannę po 23 czerwca, ma czas do 26 czerwca, by zadeklarować w gminie chęć głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie w lokalu za granicą

Prawo do głosowania w obwodzie utworzonym za granicą można uzyskać na podstawie:

1) zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców – zamiar głosowania należy zgłosić (ustnie, pisemnie telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej) właściwemu konsulowi do 25 czerwca 2020 r.

2) zaświadczenia o prawie do głosowania – wniosek o jego wydanie składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.