W Sądzie Najwyższym od poniedziałku możliwe będzie przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń jawnych, nadal jednak będzie obowiązywało wiele obostrzeń spowodowanych przez zagrożenie koronawirusem - wynika z piątkowego zarządzenia I prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

Rozprawy i posiedzenia, przez pewien czas także te niejawne, nie były wyznaczane w SN od pierwszej połowy marca. Na mocy poprzedniego z zarządzeń w tej sprawie - wydanego na początku maja przez wykonującego wówczas obowiązki I prezesa SN sędziego Kamila Zaradkiewicza - przerwa w wyznaczaniu rozpraw i posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych, była przedłużona na okres od 5 do 29 maja.

Z kolei na mocy piątkowego zarządzenia prezes Manowskiej rozprawy i posiedzenia jawne będą mogły się już odbywać, ale z zachowaniem szeregu zasad. Jak przewidziano, m.in. w czasie oczekiwania przed salą sądową obowiązuje zachowanie co najmniej dwumetrowego odstępu od innych osób, odstęp taki musi być też zachowany przy zajmowaniu miejsc na sali rozpraw, a przed wejściem na salę będzie konieczność zdezynfekowania rąk.

"Osoby uczestniczące w rozprawie lub posiedzeniu jawnym, w tym sędziowie zasiadający w składzie orzekającym oraz protokolant, korzystają z osłony na usta i nos, zgodnej z obowiązującymi przepisami" - głosi zarządzenie.

Jednocześnie w zarządzeniu dodano, że "wyznaczanie rozpraw lub jawnych posiedzeń następuje z uwzględnieniem konieczności dezynfekcji miejsc siedzących oraz powierzchni blatów po każdej rozprawie lub posiedzeniu, to jest z uwzględnieniem przerw wynoszących co najmniej godzinę".

W zarządzeniu sprecyzowano, że możliwy będzie udział publiczności w rozprawach, ale osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkretnej sprawie będą musiały to zgłosić telefonicznie do sekretariatu danego wydziału sądu na dzień przed wyznaczonym terminem. Osoby takie w Punkcie Obsługi Interesantów otrzymają karty uprawniające do wejścia na salę rozpraw na daną sprawę.

W zarządzeniu wyznaczono też limity wszystkich osób, które mogą być obecne na poszczególnych salach. Na największej z sal rozpraw wynosi on 40 osób, na najmniejszych po 9, zaś dla większości sal określono go na poziomie 18 osób. W wypadkach bardzo dużego zainteresowania jakąś ze spraw możliwa będzie ponadto transmisja rozprawy dla publiczności zgromadzonej dodatkowo w innej z sal.

Na mocy zarządzenia utrzymano także ograniczenia w obsadzie sekretariatów i biur SN, ograniczone ma być także funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów, który będzie przede wszystkim prowadzić obsługę zdalną i telefoniczną.

Piątkowe zarządzenie prezes Manowskiej ma obowiązywać od 1 czerwca do odwołania.