Dziś siedmiu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (ID SN) rozpatrzy zagadnienie prawne przedstawione przez Wydział I Izby Dyscyplinarnej, który powziął wątpliwości dotyczące składu, jaki ma rozstrzygać zawisłą przed nim sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przed 14 lutego 2020 r.
Chodzi o to, że 14 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 190), która zmieniła m.in. składy Izby Dyscyplinarnej rozpatrujące poszczególne rodzaje spraw. Stąd powstała konfuzja, czy w sprawach, w których Wydział I ID SN przyjął zażalenie do rozpoznania i wyznaczył termin rozpoznania sprawy, ma orzekać skład dwóch sędziów SN i jednego ławnika (tj. według starych zasad) czy też trzech sędziów Sądu Najwyższego, jak przewidują nowe przepisy (jest to bowiem postępowanie w II instancji).
Wydział I pytał też, czy wspomniane wyżej postępowania mają zostać przekazane do Wydziału II Izby Dyscyplinarnej SN. Nie rodzi to tak dużych wątpliwości jak sam skład orzekający, jednak ponieważ nie ma regulacji ustrojowych w tym zakresie, a regulacje wewnętrzne wskazują na właściwość Wydziału I Izby Dyscyplinarnej SN, potrzebny jest autorytet składu siedmiu sędziów, by rozstrzygnąć tę kwestię. Nie jest też jasne, jakie są skutki prawne rozpoznania sprawy przez niewłaściwy wydział.