Nasza spółka z o.o. chce przeprowadzić walne zgromadzenie wspólników online? Jakie powinna podjąć kroki? – pyta czytelnik. Odpowiada ekspert.

Nowelizacja ustawy o koronawirusie dała możliwość przeprowadzania zgromadzeń wspólników wszystkim spółkom, chyba że w umowie spółki wyłączono taką możliwość (art. 2341 par. 1 k.s.h.).

Decyzję o przeprowadzeniu zgromadzenia wspólników w formie online podejmuje zwołujący to zgromadzenie, czyli co do zasady zarząd. Regulamin powinna ustanowić rada nadzorcza, a w przypadku jej braku – wspólnicy. Trzeba w nim określić szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W regulaminie nie może być regulacji, które by ograniczały możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników w formie online ponad konieczność zapewnienia jedynie możliwości identyfikacji wspólników oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji.

Natomiast jeśli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu – to jego przyjęcie może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia.

Z kolei w zawiadomieniu o zgromadzeniu wspólników w formie online należy zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Katarzyna Małkowska, adwokat w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k; Bartosz Sierakowski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k.