Możliwość procedowania online przez władze fundacji i stowarzyszeń przewiduje obowiązująca już tarcza antykryzysowa 2.0. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).
W sytuacji gdy członkowie władz fundacji lub stowarzyszenia wyrażą na to zgodę (w formie dokumentowej), głosowania poza posiedzeniami władz stowarzyszenia będą mogły odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z kolei zdalne głosowanie na posiedzeniach będzie możliwe przy spełnieniu co najmniej trzech warunków.
Transmisja obrad posiedzenia powinna odbywać się w czasie rzeczywistym. Komunikacja dwustronna, w ramach której członek władz stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad, również powinna odbywać się w czasie rzeczywistym. Prawo głosu może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika w toku posiedzenia.
Jeżeli władze fundacji lub stowarzyszenia zdecydują się na odbywanie posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, to zawiadomienie powinno zawierać taką informację wraz z podaniem dokładnego opisu sposobu uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu.
Powyższe rozwiązania wprowadzone do prawa o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz ustawy o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) będą miały zastosowanie każdorazowo w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zmiany są odpowiedzią na apele płynące ze strony organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Erasmus Student Network Poland domagało się wprowadzenia możliwości podejmowania uchwał przez organy kolegialne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie obiegowym lub korespondencyjnie. Wskazywało, że zmiana ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia organizacji pozarządowych, szczególnie w najbliższym czasie, kiedy część z nich będzie musiała zatwierdzić m.in. sprawozdania finansowe.
Do postulatów NGO przyłączył się również rzecznik praw obywatelskich, który argumentował, że umożliwienie przyjmowania uchwał online wpłynęłoby na realizację konstytucyjnego prawa obywateli do zrzeszania się.