Jeśli sąd nakłoni strony do ugody na posiedzeniu przygotowawczym, opłata sądowa jest zwracana w całości. Dlaczego więc tak samo nie jest traktowana ugoda zawarta przed formalnym rozpoczęciem rozprawy?
Zwrot połowy, trzech czwartych, a nawet całości opłaty od pozwu w przypadku ugody to jedno z narzędzi, jakie wprowadzono za pomocą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595). Nowelizacja zmieniała m.in. art. 79 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785, dalej u.k.s.c.) w ten sposób, że sąd zwracał z urzędu:
■ całą opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli zakończyło się ono ugodą zawartą przed rozpoczęciem rozprawy (art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h.),