Obowiązek ujawniania przez sędziów i prokuratorów przynależności do stowarzyszeń i zrzeszeń, wprowadzony tzw. nowelizacją ustaw sądowych, jest zgodny z prawem - uznał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chodzi o przepisy wprowadzone nowelizacją ustaw sądowych z grudnia ub.r., które zobowiązują sędziów i prokuratorów do złożenia oświadczenia m.in. o tym, do jakich zrzeszeń i stowarzyszeń należą. Dane te mają być publicznie dostępne w BIP.

W tej sprawie na początku marca Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do PUODO, w której wezwał do rozważenia decyzji o zawieszeniu obowiązku składania oświadczeń przez sędziów i prokuratorów. Zdaniem RPO przetwarzanie tych danych oraz ich publikacja może spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki. W ocenie Rzecznika zmiany dot. przetwarzania tych danych są środkiem powszechnej lustracji aktywności publicznej sędziów i prokuratorów.

O decyzji prezesa UODO poinformował RPO w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Prezes UODO 6 kwietnia odrzucił wnioski RPO w tej sprawie i umorzył postępowanie. W uzasadnieniu swojej decyzji PUODO wskazał, że w postępowaniu tym nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Urząd zwrócił też uwagę, że obowiązek składania oświadczeń i ich upublicznienia jednoznacznie wynika z przepisów prawa. W związku z tym - jak zaznacza PUODO - przetwarzanie w ten sposób danych osobowych nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.

"Tym samym trudno mówić, by dalsze ich przetwarzanie mogło spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, skoro odbywa się w wykonaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa" - wskazał PUODO.

RPO w komunikacie zwrócił uwagę, że PUODO w uzasadnieniu swojej decyzji nie odnosi się do zarzutu, co do niezgodności ustawy z zasadą minimalizacji danych oraz ochrony prawa do prywatności, mających swoją podstawę w innych przepisach RODO. Rzecznik nie wykluczył złożenia skargi do sądu administracyjnego na tę decyzję.

Uchwalona 20 grudnia ub.r. obszerna nowelizacja ustaw sądowych wprowadziła m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Ponadto nowelizacja wprowadziła też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN.

Nowe przepisy są konsekwentnie krytykowane przez opozycję oraz część środowiska sędziowskiego. Wielokrotnie zastrzeżenia i uwagi do nowych przepisów wnosił również RPO.