Wprowadzenie stanu epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, skutkowało wieloma ograniczeniami w dostępie do niektórych usług, w tym również nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały bowiem zamknięte dla interesantów. Nie oznacza to jednak, że przestały funkcjonować.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255).

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy swoim zakresem obejmuje ona:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • nieodpłatną mediację
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Ważne: Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej pisaliśmy tutaj >>>>

Osoby uprawnione

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Tylko zdalnie

Na stronach internetowych urzędów miejskich w ostatnich dniach możemy się spotkać z takim komunikatem „Informujemy, że w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. została tymczasowo zawieszona działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”

Co to oznacza w praktyce?

- Porady prawne i obywatelskie będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie oraz mailowo – mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy. Dodaje, że informacje dotyczące uzyskania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w dzielnicach Warszawy.

Dodatkowe środki ostrożności

Jak tłumaczy Karolina Gałecka miasto st. Warszawa mając na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które zostaną uzyskane podczas udzielania przedmiotowych porad, zawarło z adwokatami i radcami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wprowadziło stosowne zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w umowach dotacyjnych z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wszystkie uzyskane dane będą trafiać bezpośrednio do elektronicznych skrzynek znajdujących się w zabezpieczonej domenie miasta.

Składanie oświadczeń

- Zgodnie z zaleceniami MS na terenie m.st. Warszawy osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający podpisane oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – twierdzi rzeczniczka. Dodaje, że w kwestii weryfikacji statusu osoby uprawnionej złożone, prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie de facto stanowi podstawę do otrzymania porady.