Przewidziano w niej wyłączenie zastosowania aktów planistycznych wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w sytuacji, gdy inwestycja jest realizowana w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Projektowane przepisy nakładają na inwestora obowiązek niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej o robotach budowlanych oraz o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części w sytuacji, gdy ma to związek z pandemią.
Proponowane zmiany zwiększają również nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł ustalić wymogi dotyczące niezbędnych zabezpieczeń w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Dokona tego w drodze decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.
Natomiast w przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których rozpoczęcie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor będzie musiał zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.