Jako prezes zarządu spółki z o.o. jestem komandytariuszem spółki komandytowej, a owa spółka z o.o. jest jej komplementariuszem. Zamierzamy zmienić umowę spółki komandytowej. W jaki sposób ma być reprezentowany komplementariusz, aby zapobiec ewentualnemu zaskarżeniu uchwały?
W art. 210 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) przewidziano ochronę dla interesów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pośrednio także jej wspólników i wierzycieli. Chodzi właśnie o ochronę na wypadek wystąpienia konfliktu interesów, który może się ujawnić, gdy członek zarządu zawiera umowę „z samym sobą” (a więc w sytuacji, gdy po obu stronach umowy występują te same osoby). Unormowanie to nie różnicuje czynności prawnych, wobec czego dotyczy wszystkich umów między spółką a członkiem zarządu, bez względu na to, czy mają one związek z funkcją pełnioną przez niego w zarządzie spółki. Ochrona polega w tym przypadku na wyeliminowaniu możliwości działania członka zarządu w podwójnej roli: reprezentanta interesów spółki i reprezentanta interesów własnych, dzięki czemu zapobiega się potencjalnym nadużyciom, do jakich mogłoby dojść w związku z kierowaniem się przez członka zarządu interesem własnym, pozostającym w sprzeczności z interesem spółki. Nie jest przy tym konieczne, aby sprzeczność interesów rzeczywiście występowała. Wystarczy potencjalna kolizja interesów.
Ochrona interesu sp. z o.o. uzasadnia więc przyjęcie konkluzji, że również przy zmianie umowy spółki komandytowej oświadczenie w imieniu sp. z o.o. powinno być złożone albo przez radę nadzorczą, albo przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, gdy jednocześnie status wspólnika w sp. k. ma członek zarządu spółki z o.o.
Kolizja interesów pomiędzy członkiem zarządu a sp. z o.o. może bowiem prowadzić do sytuacji, w której – w wyniku zmiany umowy sp. k. – będą wprowadzane do umowy tejże spółki postanowienia bezpośrednio godzące w interes sp. z o.o. jako wspólnika w sp.k. Członek zarządu jako komandytariusz w sp. k. może np. podejmować działania prowadzące do zmiany w umowie spółki postanowień dotyczących określenia sumy komandytowej (zmniejszenie jej wysokości), co mogloby prowadzić do zmniejszenia zakresu jego odpowiedzialności za zobowiązania sp. k. W wyniku zmiany umowy sp. k. możliwe jest również zwiększenie świadczeń spółki z o.o. jako wspólnika sp. k. na rzecz sp. k. w postaci kreowania obowiązku wniesienia dodatkowych wkładów do tejże spółki.