Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez sąd administracyjny jest dopuszczalne, jeżeli jest on wciąż aktualny – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Burmistrz wniósł do sądu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy gminą a nadleśnictwem w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez samorząd w związku z odbiorem, transportem i utylizacją zastrzelonego łosia.
Do urzędu wpłynęło pismo zastępcy komendanta powiatowego policji w sprawie martwego zwierzęcia, w którym poproszono o jego usunięcie. Jako podstawę prawną wskazano art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). Zgodnie z tym przepisem gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt.
Burmistrz nie poczuwał się jednak do odpowiedzialności, jak bowiem wskazał, łoś nie jest zwierzęciem bezdomnym, lecz dzikim.
W związku z powyższym przekazał informację nadleśnictwu z prośbą o podjęcie działań, zgodnie z kompetencjami. Uzasadnił to tym, że zwierzęta łowne stanową własność Skarbu Państwa. Z kolei łowiectwo jest obszarem działania administracji rządowej.
Jednak w związku z brakiem reakcji ze strony nadleśnictwa oraz wysokimi temperaturami, burmistrz podjął decyzję o uprzątnięciu zwierzęcia, ponieważ mogłoby dojść do zagrożenia sanitarnego. Następnie gmina zawnioskowała o zwrot poniesionych kosztów. Nadleśnictwo odpisało jednak, że nie jest organem właściwym do wypłaty tych pieniędzy.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wniosek burmistrza nie jest dopuszczalny i dlatego podlega odrzuceniu.
W uzasadnieniu podkreślił, że spór o właściwość definiuje się jako obiektywnie istniejąca sytuacja prawna, w której zachodzi rozbieżność poglądów między organami administracji publicznej co do zakresu ich działania. Przede wszystkim w kwestii kompetencji do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy administracyjnej.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jest w opisywanej sprawie niedopuszczalny, ponieważ podano w nim, że zwłoki zwierzęcia zostały usunięte i zutylizowane.
NSA wskazał, że rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez sąd administracyjny jest natomiast dopuszczalne, jeżeli spór jest aktualny.
Wykonanie czynności, odnośnie do której toczy się spór, przez jedną z jego stron powoduje, że staje się on nieaktualny, co sprawia, że wniosek o rozstrzygnięcie sporu również kwalifikuje się do odrzucenia.
Jednocześnie dochodzenie roszczeń z tytułu poniesionych kosztów podjętych działań faktycznych ma charakter cywilnoprawny.

orzecznictwo

Postanowienie NSA z 20 lutego 2020 r. (sygn. akt II OW 152/19) www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia