Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której projekt został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu już wkrótce rozpoczną pracę wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej.

Sądy te (specjalne wydziały, które powstaną w czterech sądach okręgowych i dwóch sądach apelacyjnych) zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Chodzi np. o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Reklama

Ministerstwo przygotowało tę nowelizację doceniając znaczenie takich spraw dla rozwoju gospodarczego kraju, dbając o ochronę innowacyjności oraz konkurencji. Ponieważ zwykle są to zagadnienia skomplikowanie pod względem prawnym, ich rozpoznawanie zostanie powierzone wyspecjalizowanym jednostkom. Tego rodzaju rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii.

Ustawa to odpowiedź na formułowane od lat postulaty twórców, wynalazców, właścicieli znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawników - praktyków dotyczące wprowadzenia takich wyspecjalizowanych sądów, które rozstrzygałyby sprawy dotyczące własności intelektualnej. Liczba takich spraw z roku na rok rośnie.

Dlatego istotne jest wprowadzenie ujednoliconych zasad postępowania w sprawach z zakresu własności intelektualnej, które znalazły wyraz w przyjętych w ustawie instytucjach: zabezpieczeniu środka dowodowego, wyjawieniu lub wydaniu środka dowodowego oraz wezwaniu do udzielenia informacji.

Nowe przepisy wprowadzają też w sprawach z dziedziny ochrony własności intelektualnej przymus reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego), z wyjątkiem spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 złotych oraz spraw, w których sąd zwolnił strony ze wskazanego obowiązku.

Nowe przepisy i wyspecjalizowane sądy mają przyczynić się do skrócenia czasu postępowania. Rozwiązania te wejdą w życie od 1 lipca br.

Dzięki nawiązaniu współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie Ministerstwo Sprawiedliwości będzie uczestniczyć w opracowaniu systemu szkolenia dla sędziów orzekających w tworzonych wydziałach. Trwają też prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia, który określi lokalizację wydziałów własności intelektualnej.