W tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania, jakie pojazdy można prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim trzeba być wieku, żeby móc zdać egzamin i je prowadzić.

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • przeszła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym wymagany dla danej kategorii.

Dodatkowo ubiegający się o prawo jazdy musi potwierdzić przebywanie na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Kategorie prawa jazdy i wiek

Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, pojazdem zaprzęgowym

Rower, wózek rowerowy

 • 10 lat, rower (dzieci w wieku powyżej 10 lat muszą uzyskać kartę rowerową, która nie jest już wymagana dla osób powyżej 18 roku życia).
 • 17 lat rower wieloosobowy, wózek rowerowy (karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat).

Kategoria AM

14 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców.

Uprawnienia do kierowania:

 • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Kategoria A1

16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)

Uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • motocyklem trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A2

18 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A

18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych, funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej).

24 lata

20 lat (posiadanie 2 lata kategorii A2)

Uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B1

16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)

Uprawnienia do kierowania:

 • czterokołowcem (pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B

18 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Kategoria B+E

18 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Kategoria C1

18 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria C

21 lat
18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
19 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)


Uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria C+E

21 lat
18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)

Uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
 • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E
Wymagane jest posiadanie kategorii C prawa jazdy.

Kategoria C1+E

18 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria D1

21 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria D

24 lata
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
21 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
19 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych).


Uprawnienia do kierowania:

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria D+E

24 lata
23 lata (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona - ograniczenie do regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km).


Uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy.
Uprawnienia kategorii D+E posiada także osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C+E i D

Kategoria D1+E

21 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
 • Wymagane jest posiadanie kategorii D1 prawa jazdy.
Wymagane jest posiadanie kategorii D1 prawa jazdy.

Kategoria T

16 lat

Uprawnienia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Pozwolenie na tramwaj

21 lat

Ważne. Można rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej kategorii jeszcze zanim ukończymy wskazany powyżej wiek – jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek o prawo jazdy można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku.

Informacje nie dotyczą prowadzenia pojazdów Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Granicznej.