Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przegrałem sprawę sądową, w wyroku zasądzono ode mnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego kwotę 6 tys. zł z tytułu kosztów sądowych. Nie stać mnie na ich poniesienie. Od sześciu miesięcy właściwie nie osiągam żadnych dochodów. Czy mogę zatem domagać się umorzenia płatności, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych może być, na wniosek dłużnika, rozłożona na raty (w sytuacji suma wynosi minimum trzykrotną wysokość opłaty podstawowej), umorzona w całości bądź w części albo odroczona (do dwóch lat, a wyjątkowo – do trzech lat). Jest to jednak możliwe tylko wtedy, jeżeli natychmiastowe płatności ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami. Przy czym te dwie ostatnie opcje mogą być cofnięte przez sąd w razie stwierdzenia, że nie istnieją już okoliczności, które uzasadniały skorzystanie z nich. Podkreślić również należy, że niezapłacenie którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
Występując o umorzenie należności sądowych, trzeba wykazać, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, nie jest się w stanie ich uiścić, a ich ściągnięcie spowodowałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla dłużnika bądź jego rodziny. Obligatoryjnym załącznikiem do omawianego wniosku jest (składane na formularzu) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Prośbę o umorzenie płatności, rozłożenie jej na raty albo odroczenie terminu jej uiszczenia kieruje się do prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, który wydaje w tej sprawie zarządzenie. Omawiany wniosek może również rozstrzygnąć kierownik ośrodka zamiejscowego sądu lub przewodniczący wydziału zamiejscowego sądu. Czynności w tej sprawie, lecz jedynie fakultatywnie – na zarządzenie prezesa sądu rejonowego lub okręgowego – wykonuje referendarz sądowy. Na zarządzenie tego ostatniego przysługuje skarga do sądu.
Odpowiadając zatem na pytanie, czytelnik ma prawo wnieść do prezesa sądu rejonowego o umorzenie płatności kosztów sądowych w całości, powołując się na swoją aktualną sytuację finansową. Do wniosku oprócz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, jest warto załączyć np. wyciąg z rachunku firmowego z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających wystąpienie z tę prośbą. Z ostrożności czytelnik powinien jednak także zgłosić alternatywne żądanie rozłożenia płatności należności sądowych na raty, ewentualnie – wystąpić o odroczenie terminu ich płatności.

wzór. wniosek o umorzenie kosztów sądowych

Płock, dnia 2020.01.21
Bruno Iksiński
Usługi Budowlane Bruno Iksiński
ul. Mleczna 2, 09-400 Płock
Prezes Sądu Rejonowego w Płocku
Sygn. akt: V GC 00/19
Karta dłużnika: 00/2019/11444
Wniosek
Wnoszę o:
1) umorzenie kosztów sądowych w kwocie 6000,00 zł w całości, ewentualnie
2) rozłożenie ich płatności na raty w wysokości po ok. 167 zł/m-c na okres 3 lat, ewentualnie
3) odroczenie ich płatności na okres 3 lat.
Uzasadnienie
Z mocy prawomocnego wyroku wydanego w niniejszej sprawie zostałem zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty 70 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, którą uiściłem na jego rzecz w dniu 30 września 2019 r.
Dowód: potwierdzenie przelewu z 30 września 2019 r.
Od 6 miesięcy moja jednoosobowa działalność gospodarcza nie przynosi zysków.
Dowód: wyciąg z konta za okres od 1 lipca 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.
Utrzymuję się z prywatnych pożyczek udzielanych przez krewnych. Mój dług względem nich wynosi obecnie ok. 10 000 zł. Natomiast na moim utrzymaniu jest małoletni syn, który cierpi na stwardnienie zanikowe boczne i wymaga kontynuacji procesu leczenia.
Dowód: zaświadczenie lekarskie z 24 stycznia 2020 r.
Szczegółowe kwestie dotyczące mojej sytuacji finansowej i rodzinnej opisałem zaś w załączonym formularzu.
Tak więc ze względu na moją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jestem w stanie uiścić ww. kosztów sądowych, a ich ściągnięcie pociągnęłoby dla mnie wyjątkowo ciężkie skutki.
W załączeniu:
– oświadczenie wnioskodawcy o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
– dokumenty z poz. „Dowód”.
..............................…..………………………..
(Bruno Iksiński Usługi Budowlane)
Podstawa prawna
• art. 119–121 oraz art. 123–125 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)