- Plan rozprawy należy tak sporządzać aby brać pod uwagę tzw. zasadę jednego terminu. Polega ona na tym żeby postępowanie między stornami rozstrzygnąć na pierwszym posiedzeniu – mówi Andrzej Przytuła, adwokat, partner w kancelarii Kondrat i Partnerzy

Posiedzenie przygotowawcze to jest posiedzenie, które przewodniczący zarządza po otrzymaniu przez sąd odpowiedzi na pozew - mówi Andrzej Przytuła.

Dodaje, że postępowanie to składa się z dwóch podstawowych faz:

  • Postępowania koncyliacyjnego. Ma ona na celu nakłonienie stron do polubownego zakończenia sporu.
  • Sporządzenia planu rozprawy

Posiedzenie przygotowawcze odbywa się według przepisów o posiedzeniu niejawnym. Przepis noweli wskazuje, że pewne przepisy nie muszą mieć zastosowania podczas posiedzenia przygotowawczego. Nawet mówi się o tym, że nie musi się ono odbyć na sali sądowej. Jednak nie wyobrażam sobie, aby miało być ono przeprowadzono w innym miejscu – mówi mecenas Andrzej Przytuła.

- Mimo, że posiedzenie przygotowawcze jest obligatoryjne to przepisy przewidują pewne sytuacje, w których sąd może nie skorzystać z tej instytucji. Może się tak stać np. w sytuacji kiedy stopień skomplikowania sprawy jest tak wysoki, że jego przeprowadzenie jest wątpliwe i niecelowe. Wówczas przewodniczący nadaje sprawie dalszy bieg, przede wszystkim kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie – tłumaczy ekspert.

Dodaje, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo przez powoda lub jego pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym może mieć dla niego poważne konsekwencje procesowe w postaci umorzenia postępowania. Inna sankcja została natomiast przewidziana dla pozwanego. W takim przypadku on, ani jego pełnomocnik nie będą brali udziału w postępowaniu przygotowawczym, a więc nie będą również przy ustalaniu planu rozprawy.

- Z posiedzenia przygotowawczego sporządza się protokół. Nie ma w nim natomiast oświadczeń i wniosków stron z pierwszej fazy, tj. postępowania koncyliacyjnego. Nie można również nagrywać tej części posiedzenia – mówi mecenas Andrzej Przytuła.

- Obligatoryjnym elementem planu rozprawy jest rozstrzygnięcie co do wniosków dowodowych stron. Mogą mieć w nim również odzwierciedlenie takie okoliczności, jak kwestia żądań stron czy krótkie podsumowanie sporu. Wskazuje się w nim również terminy posiedzeń, które mają się odbyć w toku postępowania, pewien porządek oraz harmonogram czynności – tłumaczy adwokat.

Dodaje, że plan rozprawy należy tak sporządzać aby brać pod uwagę tzw. zasadę jednego terminu. Polega ona na tym żeby ewentualne sporne postępowanie między stornami rozstrzygnąć na pierwszym posiedzeniu. Jeżeli nie jest to zaś możliwe np. ze względu na ilość dowodów, która powinna zostać przeprowadzona w toku postępowania, to terminy posiedzeń powinny odbywać się w możliwie krótkim czasie po sobie. Nawet, w miarę możliwości, dzień po dniu – mówi Andrzej Przytuła.

WIĘCEJ W MATERIALE WIDEO: