Operat szacunkowy, który jest dokumentem wyrażającym opinię o wartości nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa jest informacją publiczną. Podlega udostępnieniu na wniosek - stwierdził WSA w Poznaniu.

Mężczyzna zwrócił się z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o udostępnienie mu informacji publicznej w postaci kopii operatu szacunkowego dotyczącego gruntu składającego się z kilku działek w gminie. Operat ten został sporządzony w związku z prowadzoną przez poprzednika prawnego KOWR – Agencję Nieruchomości Rolnych procedurą sprzedaży tej nieruchomości.

Wniosek obejmował też prośbę o udostępnienie kopii pisma przedstawiciela Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zatwierdzającego operat szacunkowy.

Reklama

W odpowiedzi, KOWR powiadomił mężczyznę, że żądany dokument nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy. Wniosek nie dotyczył sprawy publicznej, a jedynie prywatnych interesów. Zdaniem organu, wynika to wprost z faktu wezwania do uznania prawa pierwszeństwa w nabyciu wspomnianej nieruchomości.

Mężczyzna nie dostał wnioskowanego operatu w wyznaczonym terminie, więc złożył na Ośrodek skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Powołał przy tym liczne wyroki sądów administracyjnych, że KOWR jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, a także, że wnioskowane informacje są informacjami publicznymi w myśl u.d.i.p.

Reklama

W odpowiedzi, organ wskazał, że przed Sądem Okręgowym toczy się postępowanie celem ustalenia prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wskazanych we wniosku. Mężczyzna chce wykorzystać informacje do realizacji i ochrony jego indywidualnych interesów.

Zdaniem KOWR ustawa służy dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem publicznych instytucji, a nie zaspakajaniu indywidualnych potrzeb w postaci informacji co prawda publicznych, lecz przeznaczonych dla celów handlowych, edukacyjnych, zawodowych czy też na potrzeby toczącego się postępowania sądowego.

16 stycznia 2020 r. WSA stwierdził, że KOWR dopuścił się bezczynności uznając, iż operat szacunkowy nie ma charakteru informacji publicznej.

Sąd nie miał wątpliwości, że Ośrodek jest zobowiązanym do udostępnienia informacji. Fakt ten potwierdza status państwowej osoby prawnej będącej agencją wykonawczą w myśl ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a także ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Działalność KOWR przekłada się na sprawowanie polityki państwa, której rezultaty wpływają na gospodarkę, a tym samym na społeczeństwo.

WSA wyjaśnił, że informacją o sprawie publicznej jest informacja o podmiotach (publicznych, państwowych) oraz zasadach ich funkcjonowania, w zakresie dotyczącym działalności tych podmiotów.

Sąd orzekł, że operat szacunkowy, który jest dokumentem wyrażającym opinię o wartości nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Krajowy Ośrodek jest elementem niezbędnym do prowadzenia obrotu nieruchomościami oraz innymi składnikami majątkowymi Skarbu Państwa.

"Jak zostało już dowiedzione, obrót nieruchomościami jest zadaniem publicznym, a więc sprawą publiczną. Stąd zasadna jest konstatacja, że operat szacunkowy, który sporządza się na cele obrotu nieruchomościami także posiada przymiot publiczny." - stwierdził sąd.

WSA całkowicie podzielił zdanie wyrażone w innym wyroku, w którym orzekano w sprawie analogicznej. Sąd stwierdził wówczas, że operat szacunkowy jest dokumentem zawierającym informację publiczną, gdyż zawierał informację niezbędną na cele sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w którego imieniu Agencja Nieruchomości Rolnych.

WSA na koniec podkreślił, iż nie sposób zgodzić się z argumentacją KOWR, że cel uzyskania informacji publicznej determinuje utratę przymiotu "publicznego". Organ obawiając się tego, że mężczyzna może wykorzystać informację dla celów prywatnych nie może pozbawić go prawa dostępu do informacji publicznej. Dana informacja nie zyskuje, bądź też nie traci przymiotu informacji publicznej ze względu na cel, dla którego jest uzyskiwana przez wnioskodawcę. Tym samym informacją publiczną będzie każda informacja, która odnosi się do spraw publicznych.

Wyrok WSA w Poznaniu IV SAB/Po 212/19