(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).
Reklama
W trzeciej części komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących prostej spółki akcyjnej, które zawarto w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655), kontynuujemy omawianie praw i obowiązków akcjonariuszy. Przedstawiamy m.in. zagadnienia akcji uprzywilejowanych i uprawnień indywidualnych akcjonariuszy. Omawiamy również sposób prowadzenia rejestru akcjonariuszy, a także zasady i ograniczenia w rozporządzaniu akcjami.
W komentarzu przedstawiamy też liczne przykłady i wzory dokumentów, oświadczeń oraz klauzul, jakie mogą zostać zamieszczone w treści umowy prostej spółki akcyjnej. Całość dopełniamy cytatami z orzecznictwa.
W trakcie prac nad tym odcinkiem komentarza, w początkach stycznia, pojawiły się informacje o planach przesunięcia terminu wejścia w życie omawianych w ramach niniejszego komentarza przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przypomnijmy, że pierwotnie, zgodnie z nowelizacją k.s.h. z 19 lipca 2019 r., przepisy dotyczące PSA miały wejść w życie 1 marca 2020 r. Teraz zaś Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało przesunięcie startu najnowszego modelu spółki kapitałowej o rok. Powód? Nie zdążono na czas przygotować systemów informatycznych, umożliwiających m.in. rejestrację PSA za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Propozycje przepisów dotyczących przesunięcia terminu wprowadzenia PSA postanowiono dołączyć do projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, nad którym wówczas trwały prace w Sejmie. Ponadto podczas posiedzenia sejmowej komisji zaproponowano również przesunięcie terminu wejścia w życie regulacji dotyczących elektronizacji postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Zgodnie z propozycją, podobnie jak w przypadku PSA, nową datą wejścia w życie byłby 1 marca 2021 r. Przypomnijmy, że pierwotnie przepisy dotyczące elektronizacji postępowania również miały wejść w życie 1 marca 2020 r. Projekt najnowszej nowelizacji został przyjęty przez Sejm na posiedzeniu 9 stycznia i trafił do Senatu.