Nieregulowanie przez prokuratora zobowiązań finansowych jest sprzeczne ze staniem na straży praworządności, narusza godność zawodu i szkodzi jego wizerunkowi – uznał SN.
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatrzyła sprawę śledczego, który przez lata – zaciągając pożyczki i kredyty oraz uporczywie unikając ich płacenia – doprowadził do tego, że wszczęto przeciw niemu 16 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę ponad 240 tys. zł. Nie informował też – wbrew ustawowemu obowiązkowi – prokuratora przełożonego o toczących się przeciw niemu sprawach.
Sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym odstąpił od wymierzania kary, stwierdzając ograniczoną poczytalność obwinionego, a delikt, który popełnił, za przypadek mniejszej wagi. Od tego orzeczenia odwołanie wniósł prokurator krajowy, zarzucając mu rażącą niewspółmierność kary do wagi czynu.
Pierwszy zastępca rzecznika dyscyplinarnego PG Małgorzata Nowak, popierając odwołanie, wskazała, że nie jest to przypadek mniejszej wagi, i domagała się kary łącznej nagany (upomnienia za nieinformowanie przełożonego oraz nagany za niespłacanie długów). Tak też postąpił sąd.
Przyznał rację prokuratorowi krajowemu, że kara (a w zasadzie jej brak) orzeczona w pierwszej instancji była rażąco niewspółmierna do wagi deliktu. Od osób wykonujących zawody prawnicze należy bowiem wymagać ponadprzeciętnych standardów zachowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. A nieregulowanie zobowiązań pieniężnych jest sprzeczne z jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego, nakazującą przestrzeganie zawartych umów. Nie daje się to pogodzić obroną praworządności, która jest zadaniem prokuratora. Nie ulegało też wątpliwości, że czyn został popełniony, gdyż ograniczona poczytalność nie wyłącza zawinienia. Zmniejsza jednak jego stopień, co pozwala uznać czyn za przypadek mniejszej wagi i złagodzić karę, na co zdecydował się w tym przypadku skład orzekający.
Zdaniem Małgorzaty Nowak to ważny wyrok dla rzeczników dyscyplinarnych, gdyż po raz pierwszy w postępowaniu dyscyplinarnym sąd wymierzył karę w przypadku mniejszej wagi. ©℗

orzecznictwo

Wyrok SN z 13 stycznia 2020 r., sygn. akt II DSI 54/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia