Sąd Apelacyjny w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury o wznowienie postępowania, uchylając wyroki skazujące pracownika drukarni, który odmówił wykonania roll-up’u dla organizacji LGBT.
Obwiniony został wcześniej uznany za winnego czynu z art. 138 kodeksu wykroczeń (odmowa wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny). Wyrok ten podtrzymał sąd II instancji, a Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego w tej sprawie. Później jednak Trybunał Konstytucyjny uznał przepis, na podstawie którego wydano orzeczenie, za niezgodny z ustawą zasadniczą. Wobec tego prokuratura okręgowa w Łodzi wystąpiła o wznowienie postępowania.
Sąd apelacyjny przychylił się wczoraj do jej wniosku. Uznał też, że jest związany wyrokiem TK i musi uchylić wyroki poprzednich instancji, uznając je za niebyłe, gdyż wydano je na podstawie przepisu niezgodnego z konstytucją. Tym samym sąd nie uwzględnił opinii złożonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, postulującą o zwrócenie się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (gdyż istnieją wątpliwości co do prawidłowości wyboru składu TK orzekającego w tej sprawie).
Wyrok (sygn. akt II AKo 91/19) wciąż jest nieprawomocny, przedstawicielka Kampanii Przeciw Homofobii zapowiedziała złożenie od niego apelacji do Sądu Najwyższego.