Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko przewodniczącemu KRS, sędziemu Leszkowi Mazurowi, i przedstawił mu zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych - poinformował we wtorek rzecznik dyscyplinarny sędziów.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował we wtorek w komunikacie, że sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie i jednocześnie przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Leszkowi Mazurowi, postawiono zarzuty z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów kodeksu postępowania cywilnego – art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia.

"Równocześnie z wydaniem tego postanowienia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji" - podano w komunikacie.

Zarzuty te są uzupełnieniem komunikatów z 11 marca i z 22 października tego roku, w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w przedmiocie możliwej nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi.

O sprawie opóźnień w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziego Mazura kilka dni temu donosiły media, m.in. TVN. Powołując się na dane z Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym orzeka Leszek Mazur, podawano, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Była to - według mediów - co dziesiąta sprawa, w której orzekał.

Jak informowano 11 marca "zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik podjął wstępne czynności wyjaśniające w celu weryfikacji informacji o możliwej nieterminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi".

W komunikacie wskazano wówczas, że w ramach tych czynności sędzia Radzik "zażądał szczegółowych danych, charakteryzujących pracę orzeczniczą sędziego Mazura począwszy od 2015 r., a w szczególności dochowywania terminu sporządzania uzasadnień, średniej liczby spraw w referacie oraz ewentualnych przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowań w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura".

Sędzia Mazur, odnosząc się do doniesień mediów, wyjaśniał w marcu w rozmowie z PAP, że na opóźnienia w sporządzaniu przez niego uzasadnień orzeczeń wpływ miało m.in. pełnienie przez niego funkcji wizytatora w okręgu częstochowskim i utrzymywany w tym okresie wysoki wymiar orzekania. Zaznaczał też, że nie korzystał w tym czasie z pomocy asystenta sędziego. Zwrócił przy tym uwagę, że właśnie do obowiązków asystentów należy przede wszystkim przygotowywanie projektów uzasadnień w całości lub ich części. Dodawał również, że jako przewodniczący KRS musi wykonywać dodatkowe obowiązki związane z organizacją pracy Rady.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sędzia ma dwa tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepis stanowi też, że w sprawie zawiłej w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Sędzia Leszek Mazur od 2004 r. orzeka w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie. W marcu ub.r. został wybrany przez Sejm do KRS. Natomiast od kwietnia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady.