Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że Policja złamała prawo, przy przetargu na system Tetra. Umowa podpisana z Motorolą z wolnej ręki została unieważniona.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnić Komendzie Głównej Policji całą umowę na budowę systemu TETRA z Motorolą Solutions, od samego jej początku. KIO uznała, że działanie KGP było nielegalne, bo w momencie wszczęcia postępowania z wolnej ręki, nie zostało zakończone trwające w ramach prawa zamówień publicznych, a zamawiający - zdaniem KIO – miał świadomość, że nie zachodziły przesłanki do otwierania przetargu z wolnej ręki. Na dodatek, KIO w wyroku podkreśliło, że Policja zdawała sobie sprawę z naruszenia i nie prowadziła postępowania w sposób zapewniający transparentność. W dodatku w ocenie Izby KGP skalkulowała sobie, że ewentualne poniesienie kary i tak będzie się opłacało. Policji przysługuje obecnie możliwość złożenia skargi do sądu. Nie udało nam się uzyskać stanowiska Komendy Głównej.

Jak pisaliśmy 7 października w DGP, przetarg na modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach do systemu standardu ETSI TETRA został ogłoszony 1 września 2018 r. Komenda Główna Policji rozpisała postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych, w którym wpłynęły trzy oferty: Motorola Solutions, konsorcjum Indra Sistemas, Rohill Engineering, Page Communication oraz konsorcjum Sprint, Hytera Mobilfunk. Samo otwarcie ofert nastąpiło dopiero w lutym 2019 r., a w maju 2019 r. KGP jako najkorzystniejszą wybrała ofertę Motoroli za 152 mln zł brutto. Konsorcjum Indry złożyło w przetargu ofertę o wartości 195 mln zł brutto, konsorcjum Sprinta - 191 mln zł brutto. Budżet Policji opiewał na około 300 mln zł brutto.