7 listopada 2019 r. wejdzie w życie zdecydowana większość przepisów najobszerniejszej od lat nowelizacji ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460; dalej: k.p.c.) – aktu prawnego regulującego tryb i sposób prowadzenia spraw cywilnych, w tym sporów gospodarczych.
Mowa o zmianach wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469; dalej: ustawa nowelizująca).
Celem tej obszernej noweli jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań cywilnych. Zmieni się prawie 300 przepisów kodeksu. Do najważniejszych zmian należą: zupełnie nowy sposób przygotowania i organizacji rozprawy przez sąd z udziałem stron, w tym zaostrzone rygory wymiany pism procesowych przed rozprawą (nowo dodany rozdział 2a „Organizacja rozpraw” ‒ art. 2051 i nast. k.p.c.), instytucja nadużycia prawa procesowego w postępowaniu cywilnym (nowy art. 41 k.p.c. oraz art. 2262 k.p.c.) czy nowy tryb postępowania w sprawach gospodarczych (uregulowany w nowo dodanym do k.p.c. dziale IIa „Postępowanie w sprawach gospodarczych” – art. 4581 i nast. k.p.c.). Dla przedsiębiorców szczególnie ważna jest właśnie ta ostatnia zmiana – oznaczająca powrót, po kilku latach nieobecności, odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, choć w innym niż przed laty kształcie. Omawiamy właśnie przepisy tego nowego działu. Szczególną uwagę warto zwrócić na: