21 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmieniły się nie tylko opłaty od pism procesowych (np. pozwu), ale również dodano kilka nowych. Teraz, aby otrzymać pisemne uzasadnienie wyroku, który zapadł w naszej sprawie musimy uiścić opłatę stałą w wysokości 100 zł. Jakie są inne najważniejsze zmiany?

Droższe pozwy

Przed 21 sierpnia br. opłata sądowa od pozwu wynosiła 5 proc. wartości przedmiotu sporu (np. kwota, której zasądzenia żądamy), ale nie więcej niż 100 tys. zł. Obecnie górna granica została przesunięta do kwoty 200 tys. zł, zaś 5 proc. opłata ma zastosowanie do roszczeń o wartości przedmiotu sporu powyżej 20 tys. zł. Poniżej tej kwoty obowiązują ustawowe widełki. Po kieszeni dostali więc zarówno ci którzy dochodzą wielkomilionowych kwot, jak i tych mniejszych.
No dobrze, ale jak się przedstawiają konkretnie te opłaty? Przedstawiamy to w poniższej tabeli:

Wartość przedmiotu sporu/wartość przedmiotu zaskarżenia Opłata
Do 500 zł 30 zł
ponad 500 zł do 1 500 zł 100 zł
ponad 1 500 zł do 4 000 zł 200 zł
ponad 4 000 zł do 7 500 zł 400 zł
ponad 7 500 zł do 10 000 zł 500 zł
ponad 10 000 zł do 15 000 zł 750 zł
ponad 15 000 zł do 20 000 zł 1000 zł
ponad 20 000 zł 5 proc. wartości przedmiotu sporu/wartości przedmiotu zaskrażenia

W sprawach drobnych, do 500 zł, nic się zatem nie zmieniło – koszt zainicjowania sporu nadal wynosi tylko 30 zł, ale już przy sporze o np. o 600 zł trzeba będzie zapłacić nie 30 zł, jak dziś, ale 100 zł.

Przy wnoszeniu środków odwoławczych decydujące dla ustalenia należnej opłaty znaczenie miała będzie wartość przedmiotu zaskarżenia (WPZ) i zastosowanie do niego mają powyższe widełki.
Ważne: Wartość przedmiotu sporu może się różnić od wartości przedmiotu zaskarżenia. Ta druga może być bowiem mniejsza w sytuacji, gdy np. wnosimy środek odwoławczy tylko od części rozstrzygnięcia.

Chcesz uzasadnienie? Najpierw zapłać

Po zmianach każde uzasadnienie wymaga uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł. Strony, którym uzasadnienie jest potrzebne do zaskarżenia orzeczenia, z reguły na tym nie stracą, ponieważ opłata zaliczona zostanie na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Mówiąc prościej – opłata 100 zł wydatkowana na uzasadnienie obniży nam późniejszy koszt opłaty np. od apelacji.
Przykład: Zaskarżamy wyrok w zakresie oddalenia kwoty 2000 zł. Opłata od apelacji wynosić będzie w takiej sytuacji 100 zł. Bowiem od ustawowych 200 (patrz: powyższa tabela) należy odjąć 100 zł, które uiściliśmy na poczet opłaty od sporządzenia uzasadnienia.

Droższe przerwanie biegu przedawnienia

Znacząco w górę poszły również koszty opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Instytucja ta była bardzo często wykorzystywana do przerwania biegu przedawnienia. Przed zmianami wniosek taki podlegał opłacie w wysokości 40 zł lub 300 jeżeli wartość przedmiotu sporu przekraczała 10 000 zł. Obecnie wynosi ona jedną czwartą opłaty od pozwu.

Opłaty kancelaryjne w górę

Przed 21 sierpnia br. za odpis czy wyciąg z akt płaciliśmy 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Obecnie opłata ta wynosi już 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron. Za kopię dokumentu znajdującego się w aktach zapłacimy 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron (wcześniej – 1zł za stronę).

Chcesz się porozumieć? Ustawodawca to docenia

Kolejną zmianą jest obniżenie opłat dla tych powodów, którzy przed wytoczeniem powództwa wzięli udział w mediacji lub złożyli wniosek do konsumenckiego sądu polubownego. Opłata ulegnie obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej niż o 400 zł. Na podstawę do obniżenia opłaty należy się powołać w pozwie.