Do konsultacji trafił projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. To jedna z nowelizacji, do których uchwalenia jeszcze w tej kadencji dąży resort rozwoju i inwestycji.
Ministerstwo proponuje dodatkowe cele, jakie uprawnią posiadaczy książeczek mieszkaniowych do ubiegania się o premię przy ich likwidacji (o planach DGP informował już w tekście „Premia z książeczki na opłatę uwłaszczeniową”, 24 czerwca 2019 r.). Jeśli zmiany wejdą w życie, uzyskanie premii będzie możliwe m.in. z tytułu opłaty przekształceniowej (jednorazowej lub rocznej za okres 5 lat). Resort proponuje, by właściciele książeczek mogli wystąpić o premię w związku z już uiszczoną opłatą. Mogliby też uzyskać premię na jej zapłatę. Warunkiem będzie zawiadomienie gminy lub wojewody o zamiarze. Wtedy w banku, który prowadzi ich rachunek oszczędnościowy, musieliby złożyć informację od właściwego organu o wysokości opłaty.
„Ponadto właściciel książeczki będzie zobowiązany do przedstawienia, w terminie 60 dni od dnia wypłaty premii gwarancyjnej, zaświadczenia właściwego organu o wniesieniu opłaty jednorazowej. W przypadku nieprzedstawienia tego zaświadczenia, będzie on zobowiązany do zwrotu równowartości otrzymanej premii gwarancyjnej w okresie 14 dni po upływie tego terminu, a po upływie tego okresu – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Uzyskanie premii ma być też możliwe w związku z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej lub instalacji centralnego ogrzewania. Chodzi m.in. o wymianę pieców na paliwo stałe na niskoemisyjne źródło ciepła. Autorzy projektu chcą w ten sposób zachęcić właścicieli starszych budynków do bardziej przyjaznych środowisku źródeł ciepła.
Ostatni nowy cel to wydatki związane z zawarciem umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (Mieszkanie+). W tym przypadku premia miałaby być przekazywana przed uzyskaniem własności wynajmowanego mieszkania, z tytułu spłaty części kapitałowej. Premia miałaby przysługiwać właścicielowi książeczki mieszkaniowej po zapłacie co najmniej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. By uniknąć zawierania „fikcyjnych” umów najmu na krótki czas, resort proponuje, aby uzyskanie premii z tytułu likwidacji książeczki wymagało co najmniej 12 miesięcy trwania umowy.
Obecnie jest 12 celów mieszkaniowych, przy których realizacji Polacy mogli otrzymać premię gwarancyjną związaną z likwidacją książeczki. Mogli się o nią ubiegać m.in. przy nabyciu mieszkania, wpłacie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym lub wkładu w TBS czy przy wymianie okien, instalacji gazowej i elektrycznej. Premie wypłacają banki, a refunduje państwo.
MIR chce też się zorientować, ile jeszcze budżet wyda na refundację premii gwarancyjnych i dlatego proponuje obowiązkową rejestrację książeczek mieszkaniowych w banku, który obsługuje rachunek. Ma to pozwolić zweryfikować rzeczywistą liczbę książeczek i czynnych rachunków. Choć resort nie określa w projekcie terminu na rejestrację, to wprowadza pewną sankcję za dokonanie tego po 31 grudnia 2021 r. Osoby, które zarejestrują książeczki później, będą mogły ubiegać się o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero w roku następującym po rejestracji książeczki.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji