Wybranym grupom właścicieli mieszkań przysługiwać będzie najwyższa 99-proc. bonifikata w jednorazowej opłacie uwłaszczeniowej. To efekt przyjęcia przez Sejm senackich poprawek do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i innych ustaw.
Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916) ok. 2,5 mln użytkowników wieczystych na początku stycznia 2019 r. stało się właścicielami gruntów pod swoimi mieszkaniami. Po uzyskaniu specjalnego zaświadczenia mogą zgłosić chęć wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej i otrzymania bonifikaty z tego tytułu. Będą one najwyższe, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Później upust na gruntach państwowych i w miastach, które uchwaliły degresywne stawki bonifikat, miał być odpowiednio niższy – zazwyczaj o 10 pkt proc.
Głosowanie przesądziło, że z powodu opóźnień w zaświadczeniach mieszkańcy nie stracą szansy na najbardziej preferencyjne bonifikaty. Ustawodawca przewidywał początkowo, że wydawanie zaświadczeń nie zajmie dłużej niż rok i uzależnił przyznanie mieszkańcom najwyższych bonifikat (w niektórych miastach nawet 98 proc., w większości 60 proc.) od otrzymania dokumentu i wniesienia opłaty do końca lutego 2020 r. Tymczasem miasta nie nadążają. Sama Warszawa musi przygotować prawie pół miliona zaświadczeń, a do początku czerwca wysłała ich ok. 15 tys.
W Warszawie wysłano dopiero 15 tys. dokumentów. Zostało jeszcze prawie pół miliona
Ostatecznie uchwalona poprawka do ustawy uwłaszczeniowej przewiduje, że jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie doręczone po 30 listopada 2019 r., mieszkańcom przysługiwać będzie możliwość skorzystania z najwyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej, obowiązującej w roku przekształcenia. Warunkiem będzie poinformowanie o zamiarze jej wniesienia w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaświadczenia i uiszczenie opłaty jednorazowej uwzględniającej bonifikatę w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji o jej wysokości.
Ponadto zgodnie z przyjętymi przepisami, jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż proponowane przez Skarb Państwa 60 proc., to na tym terenie bonifikata SP zostanie automatycznie podwyższona przez wojewodę i wyrównana z upustem oferowanym przez gminę.
Według nowych przepisów wybranym grupom należy się 99-proc. bonifikata w jednorazowej opłacie uwłaszczeniowej, a więc nawet wyższa od największych upustów przyznawanych przez gminy (98 proc.). Osoby te będą jednak musiały o nią zawnioskować. Uprawnieni do niej będą: osoby niepełnosprawne lub zamieszkujący z nimi opiekuni prawni, członkowie rodzin wielodzietnych i świadczeniobiorcy przed 18. rokiem życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo chorobą, które powstały w okresie prenatalnym, lub zamieszkujący z nimi opiekuni prawni. Ponadto o najwyższą bonifikatę będą mogli się ubiegać inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz kombatanci.
Początkowo posłowie chcieli przyznać najwyższą bonifikatę także osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami niepełnosprawnymi, a niekoniecznie są ich opiekunami prawnymi. Zaoponowali jednak senatorowie, którzy stwierdzili, że taki katalog uprawnionych byłby zbyt szeroki. Dlatego Senat postanowił wyeliminować spośród uprawnionych osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z niepełnosprawnym, które nie są opiekunem prawnym ani przedstawicielem ustawowym takiej osoby – czytamy w uchwale z 28 maja.
Po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.
Etap legislacyjny
Przed podpisem prezydenta