Usprawnienie procedury uzyskiwania odpisów aktu stanu cywilnego zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort cyfryzacji.
Obecnie taki wniosek można złożyć osobiście lub online, za pośrednictwem e-usługi. Za każdym razem rozpatruje go jednak urzędnik stanu cywilnego, co wiąże się z koniecznością oczekiwania na odpis.
Wspomniany projekt przewiduje zmiany w tym zakresie.
Reklama
Aby skrócić i ułatwić całą procedurę, ma zostać wprowadzona specjalna usługa elektroniczna, która pozwoli obywatelom na pobranie odpisu konkretnego aktu w postaci elektronicznej, bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego.
Konieczny będzie do tego środek identyfikacji elektronicznej, np. profil zaufany lub profil osobisty (wydawany z dowodem osobistym), który pozwoli na uwierzytelnienie samego zainteresowanego.
Z usługi tej będzie mogła skorzystać nie tylko osoba, której ten akt dotyczy, ale także jej małżonek, dzieci oraz rodzice.
Każdy z udostępnionych w ten sposób dokumentów opatrzony będzie kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Za pośrednictwem nowego narzędzia będzie można też wnieść stosowną opłatę.
Ponadto nowe przepisy zapewnią organom administracji publicznej, sądowi i prokuratorowi możliwość pobrania z rejestru odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w celu ich wykorzystania na potrzeby prowadzonych postępowań.
Nowelizacja zakłada także utworzenie centralnego rejestru danych kontaktowych obywateli (RDK), z którego będą korzystać urzędnicy.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach