Od 4 maja br. obowiązuje pakiet zmian dostosowujący polskie przepisy do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Zawiera go uchwalona 21 lutego 2019 r. ustawa, która zmienia 162 akty prawne. I tak np. przepisy wprowadzają pewne rozluźnienie w zakresie przetwarzania danych przez adwokatów.

Novum jest to, że gdy adwokat przetwarza dane osób trzecich, które pozyskał od swoich klientów, nie musi powiadamiać tych osób o zbieraniu i przetwarzaniu ich danych, gdyby naruszało to tajemnicę zawodową. Taka osoba trzecia nie może złożyć sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez adwokata, jeśli dane osobowe pozyskane zostały przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Określono także okres przechowywania danych osobowych, który wynosi:

- 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawach oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad tym samorządem zawodowym;

- 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane
osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich
postępowań:
– administracyjnych,
– w zakresie skarg i wniosków,
– innych np. postępowań dotyczących wpisów na listę adwokatów;b) w ramach nadzoru nad postępowaniami, o których mowa wyżej (wymienionych w punkcie a);

c) przez adwokatów w ramach wykonywania zawodu;
RODO

- 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich oraz podczas wykonywania kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi. Po upływie okresów dane osobowe przetwarzanych przez adwokatów w ramach wykonywania zawodu muszą zostać usunięte.

Więcej na ten temat przeczytasz i o innych zmianach przeczytasz w książce:

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja>>>

Wskazanie przez ustawodawcę, w jakim zakresie tajemnica zawodowa adwokatów ma pierwszeństwo przed przepisami rozporządzenia RODO, powoduje umocnienie zaufania klienta do adwokatów. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do sytuacji, że adwokat zobowiązany byłby poinformować osobę, np. domniemanego sprawcę przestępstwa zgłoszonego mu przez klienta, o gromadzeniu jego danych osobowych, co byłoby sprzeczne z interesem klienta i umożliwiłoby ukrycie się przestępcy. Z drugiej strony, ustawodawca wskazał, że nie można przechowywać i przetwarzać danych ponad wskazane w ustawie terminy.

Czytaj też:

RODO Jak przygotować się do kontroli>>>