Sąd może wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści wydanego wyroku, jednak już nie kwestie dotyczące sposobu dalszego postępowania w innej sprawie administracyjnej – stwierdził NSA.
Sprawa dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o wykładnię wydanego przez niego wyroku. Sąd stwierdził w nim nieważność uchwały rady miejskiej, która dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej kilku działek.
Firma poprosiła NSA o wykładnię orzeczenia i jego skutków w kontekście aktualnych ustaleń planistycznych dla wskazanych działek. Chciała wiedzieć, czy w stosunku do nich obowiązuje stary plan, czy też nie ma żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. NSA odmówił jednak wykładni orzeczenia.
Zgodnie z art. 158 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 60.) sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga wątpliwości co do jego treści. W uzasadnieniu NSA przypomniał, że w trybie wykładni nie rozstrzyga się o wszystkich wątpliwościach, jakie strona ma w stosunku do treści wyroku. Wyjaśnienia są niezbędne, gdy treść orzeczenia jest sformułowana w sposób niejasny. Z kolei wykładnia ma rozwiązać wątpliwości, jakie mogą powstać przy wykonywaniu wyroku, bądź też co do innych jego skutków, np. zakresu powagi rzeczy osądzonej. W żadnym wypadku nie może się ona sprowadzać do udzielenia przez sąd szczegółowych wyjaśnień co do dalszego prowadzenia postępowania przez organy administracyjne czy też uzupełnienia rozstrzygnięcia sprawy.
Sąd uznał, że sentencja wyroku nie rodzi żadnych wątpliwości. Wyrok oddalił skargę kasacyjną gminy od orzeczenia stwierdzającego nieważność uchwały rady miejskiej dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części mówiącej o konkretnych działkach. Żadnych wątpliwości, zdaniem sądu, nie budzi również uzasadnienie.
Sąd w tej sprawie nie oceniał, czy wskutek wydanego wyroku (w odniesieniu do działek skarżącej spółki) odzyskał moc poprzedni miejscowy plan zagospodarowania, czy też nie obowiązują żadne ustalenia planistyczne i dla ewentualnej ich zabudowy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy.
Dlatego też, w ocenie NSA, brak jest podstaw do dokonania wykładni we wskazanym przez firmę kontekście.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 9 maja 2019 r. (sygn. II OSK 2343/18).